no-img
فایل فولدر

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری
zip
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
5.10MB

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری -مالی با عنوان تاثیر استفاده از معیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

 

شرح مختصر:

در این پست پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش مالی با عنوان تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۲۵۹ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شدهاند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائینترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق میدهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامعنگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه میکند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم میآورد.و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی درشرکتها که متکی برشاخص های مالی و عمداً مبتنی برکاهش بهای تمام شده ناشی ازصرفه های مقیاس وتولید انبوه است، رفع کند.

در این تحقیق به بررسیتاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از۳۵ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده است.با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.

۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)

۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)

۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه(ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با استفاده از رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است.از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

این تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.با توجه به مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های ۴ ، ۷ و ۱۲ نسبت به دیگر فرضیه های تحقیق ، می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های۱ ، ۶ و۱۱ می توان نتیجه گرفت رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های ۱۱ تا ۱۴ می توان گفت رابطه خطی ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) وجود دارد.

استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالیازطریق توازن بین دیدگاههای مالی،مشتریان،فرایندداخلی و رشد و یادگیری به درکبسیاریازروابط دوسویه ازسوی مدیران کمک مینماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.

واژگان کلیدی:مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی

۱-۱) مقدمه

انسان پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار می اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می کند، خصوصاً اینکه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی باشد لذا کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و در خور اتکاء مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یکی از شرطهای اولیه ورود مردم به سرمایه گذاری است.بنابراین اطلاعاتی که در فرایند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم می شود باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری بهینه منابع یاری دهد و بتواند به هدف اصلی سنجش عملکرد که کسب موفیقت در پهنه رقابت در عصر اطلاعات است،دست پیدا کنند.از اینرو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی ازنتیجه عملیات واقدامات خود را که دربرگیرنده وضع مالی و نتیجه فعالیت مدیران است به طور صحیح وشفاف دراختیار سهامداران قرار دهند

 

۹,۹۰۰ تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید