تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان

تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل

تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر در قالب ورد و در ۱۱۳ صفحه با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در زیرقسمت هایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرخ مختصر:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است که از بین ۱۳۵۰ نفر، ۷۰نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده که پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است که بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر  است.

فهرست

عنوان                                                                                    صحفه

چکیده                                                                                     ۷

فصل اول: کلیات تحقیق                                                               ۸

مقدمه                                                                                     ۹

بیان مسئله                                                                             ۱۰

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             ۱۱

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                               ۱۳

پرخاشگری                                                                             ۱۴

انواع پرخاشگری                                                                      ۱۸

علل وانگیزه های پرخاشگری                                                      ۲۲

کروموزمهای جنسی و پرخاشگری                                               ۲۵

نظریه یادگیری اجتماعی                                                            ۳۰

پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود                                            ۳۵

کنترل پرخاشگری                                                                     ۴۱

اختلال دوقطبی                                                                       ۴۷

دیس وتایمی و سیکلوتایمی                                                       ۵۱

سیکوتیک در برابر نوروتیک                                                            ۵۳

افسردگی قطبی                                                                      ۶۵

نظریه های مربوط به افسردگی                                                    ۶۷

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                                                 ۷۲

الگتروشوک درمانی                                                                    ۷۶

نظریه های روان یویایی                                                               ۸۱

نظریه یادگیری                                                                          ۸۶

نظریه شناختی                                                                        ۹۳

بی پناهی آموخته شده اولیه                                                       ۹۷

فصل سوم: روش تحقیق                                                            ۱۰۰

جامعه آماری                                                                            ۱۰۱

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                     ۱۰۳

فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها                                    ۱۰۵

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری                                                       ۱۱۳

پیشنهادات                                                                              ۱۱۶

محدودیت                                                                                ۱۱۷

منابع وماخذ                                                                            ۱۱۸

کلمات کلیدی: پایان نامه – رابطه – پرخاشگری – والدین – افسردگی کودکان

مطالعه بیشتر