جزوه توابع مثلثاتی

جزوه توابع مثلثاتی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,340 تومان

توضیحات فایل:

جزوه توابع مثلثاتی

در این بخش جزوه توابع مثلثاتی در در ۱۷ صفحه با فرمت pdf  و   آماده دانلود برای استفاده دانش پژوهان گرامی قرار داده ایم در زیر قسمت هایی از جزوه  را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل میتوانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری نمایید.

Image result for ‫جزوه‬‎

ارتفاع:

هر ارتفاع مثلث، پاره خطی است که یک سر آن یک رأس مثلث، و سر دیگرآن، پای عمودی است که از آن رأس بر ضلع مقابل به آن رأس فرود میآید.

اندازه زاویه:

نسبت آن زاویه است، به زاویهای که به عنوان واحد زاویه اختیار شده است.
اندازه شعاع کره محاطی چهار وجهی منتظم
-چهار وجهی منتظم
اندازه شعاع کره محیطی چهار وجهی منتظم
– چهار وجهی منتظم

 

انتقال) توابع مثلثاتی Inequality Triangle Axiom:

برای محاسبه مقادیر نسبتهای مثلثاتی در ربعهای دوم، سوم و چهارم میتوان از
رابطههای زیر استفاده کرد:

اصل نامساوی مثلثی Inequality Triangle Axiom:

هر گاه A ،B و C سه نقطه دلخواه باشند، آن گاهAC < AB+BCتساوی، وقتی
برقرار است که سه نقطه روی یک خط راست، و نقطه B بین دو نقطه A و C باشد.

اندازه نیمسازهای زاویه های برونی مثلث angle internal of Measure
bisectors of triangle :

قضیه: در هر مثلث، مربع اندازه نیمساز هر زاویه درونی برابر است با
حاصلضرب اندازه دو ضلع آن زاویه، منهای حاصلضرب دو پاره خطی که آن نیمساز
بر ضلع سوم پدید میآورد. یعنی اگر AD نیمساز زاویه درونی A از مثلث ABC باشد،
داریم:

حالتهای تشابه دو مثلث:

۱-اگر دو زاویه از یک مثلث، با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند.
۲-اگر یک زاویه از یک مثلث، با یک زاویه از مثلث دیگر برابر، و ضلعهای
مجاور به این زاویه در دو مثلث نظیر به نظیر متناسب باشند.
۳-اگر سه ضلع از یک مثلث، با سه ضلع نظیر آنها از مثلث دیگر متناسب
باشند.

حالتهای همنهشتی دو مثلث triangles congruent of States:

دو مثلث در یکی از سه حالت زیر همنهشت خواهند بود:
www.Prozhe.com
حالت اول. هر گاه دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلثی، با دو زاویه و ضلع بین
آنها از مثلث دیگر، نظیر به نظیر مساوی باشند….

 

 

مطالعه بیشتر