دستورالعمل کانون های ورزشی

دستورالعمل کانون های ورزشی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,870 تومان

توضیحات فایل:

دستورالعمل کانون های ورزشی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل دستورالعمل کانون های ورزشی در قالب pdf و در ۲۴ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫دستورالعمل کانون های ورزشی‬‎

شرح مختصر:

زندگی سالم و پر نشاط مستلزم داشتن تحرک وانجام فعالیتهای ورزشی است و از طرفی آثار مطلوب فعالیتهای ورزشی بردستگاههای مختلف بدن ،موجب شده است تا گرایش به فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت به ویژه در بین قشر جوان جامعه هر روزافزایش بیشتری داشته باشد ،

بنابراین برنامه ریزی دقیق جهت بهره گیری مطلوب و شایسته از این اوقات می تواند نقش ارزنده ای در حفظ سالمت جسمانی ، روانی و فضائل اخالقی افراد جامعه داشته باشد .

بدون تردید، مدرسه به عنوان مهم ترین پایگاه تعلیم وتربیت ،سهم بسیار مهمی در این زمینه دارد ،محیط امن مدرسه از یک سوو وجود مربیان متعهد ، دلسوز و کارآمد از سوی دیگر، موجب می شود والدین با آسایش خاطر و فرزندان آنان با رغبت بیشتری به اینمراکز مراجعه نمایند.

دستورالعمل کانون های ورزشی

همچنین می توان با استفاده بهینه از منابع انسانی توانمند، مانند مدیران و مربیان متخصص آموزش و پرورش وبهره مندی از امکانات و فضاهای ورزشی و اعمال مدیریت در مدارس به ارتقاءسطح ورزش دانش آموزی و افزایش نقش ورزش مدارسدر پرورش و تکوین شخصیت دانش آموزان اهتمام ورزید .

بنابر این به منظور رسیدن به اهداف این طرح ،مدارس می توانند با الهام ازراهکار ۶-۶ سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، کانونهای ورزشی درون مدرسه ای را به عنوان پایه کانون های ورزشی برون مدرسه ای و ویژه، برای توسعه و ارتقاء فعالیت های ورزشی دانش آموزی تشکیل دهند.

وهمچنین الزم به ذکر است که بهبود کیفیتمدرسه محوری،دانش آموز مداری

وارائه خدمات فراگیر ازجمله سیاست های اساسی تربیت بدنی وورزش دانش

آموزی کشور است.

رعایت رویکرد کیفیت مداری درکانون های ورزشی،هما نا تمرکز برنیازها

ورضایت دانش آموزان عضو کانون ها است وبا بهره مندیازمحتوای مناسب

آموزشی،تجهیزات ورزشی وبه کارگیری مربیان توانمند ورزشی است.مربی

ازنظر تخصص،توانایی واخالقی اشتهار الزم داشته باشد ،باعث جذب واقبال

دانش آموزان می گردد.

 

 

مطالعه بیشتر