مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل

مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

 توضیحات فایل:

مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل در قالب ورد و در ۲۳ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر:

درایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه  حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است.روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.

اسـتقلال جوهـره و روح حسابرسـی اسـت و حسابرسـی بـدون اسـتقلال فاقد ارزش و معنی اسـت. اسـتقلال در فرهـنگ وبسـتر (١٩٨۶) رهایـی از تأثـیر، کنـترل یـا اراده ی دیگـری یا دیگران تعریف شده است. دی آنجلـو (١٩٨١) مـی گویـد حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.

نپ (١٩٨۵) استقلال را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحب کار می داند. کـری (١٩٧۶) معتقد است استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همـان گونـه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد

فهرست مطالب :

چکیده ۳

مقدمه. ۳

پیشینه ی تحقیق. ۶

فرضیه های تحقیق. ۱۰

جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه. ۱۱

روایی پرسش نامه. ۱۴

پایایی پرسش نامه. ۱۴

نحوه ی آزمون فرضیه ها ۱۴

نتایج آزمون فرضیه ها ۱۵

نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نظرات گروه های چهارگانه ی نمونه ی آماری.. ۱۷

بررسی اهمیت عوامل افزاینده ی استقلال. ۱۹

نتایج بررسی متغیرهای تعدیل کننده ۲۰

پیشنهادها ۲۰

منابع. ۲۱

 

مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک

نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر

مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در

تماس باشید.

 

 

مطالعه بیشتر