فایل طرح آمایش استان قزوین- بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی

فایل طرح آمایش استان قزوین- بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
10,000 تومان

توضیحات فایل:

فایل طرح آمایش استان قزوین- بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی

کاربران ارجمند و دانشجویان گرامی محصول مورد نظر شامل طرح آمایش استان قزوین- بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی در قالب pdf و در ۴۰۹ صفحه  تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

Image result for ‫استان قزوین‬‎

طرح آمایش استان قزوین – بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای)

تعداد صفحات :۴۰۹ صفحه 

فرمت فایل :PDF قابل کپی در Word

 

فهرست

فصل اول ……………………………………………………………………………………… ۱

مبانی نظری مطالعات آینده نگری آمایش استان قزوین……………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۳

-۱-۱ مبانی نظری آینده نگری دربرنامه آمایش ……………………………………….. ۴

-۱-۱-۱ ادبیات و روش شناسی آینده پژوهی…………………………………………… ۴

-۲-۱-۱ روش دلفی …………………………………………………………………………. ۵

-۳-۱-۱ روش سناریو نویسی………………………………………………………………. ۷

-۴-۱-۱ روش اثرهای متقاطع ………………………………………………………………. ۸

-۵-۱-۱ روش GIS  ……………………………………………………………………….

-۶-۱-۱ روش چرخه آینده……………………………………………………………………. ۹

-۲-۱ مبانی نظری آینده نگری نظام شهری و سناریوهای محتمل………………..۱۱

فصل دوم…………………………………………………………………………………….. ۴۱

بررسی اسناد بالادست………………………………………………………………………. ۴۱

-۱-۲ چشم انداز بلند مدت ایران در جهان……………………………………………. ۴۲

-۲-۲ نقش استان قزوین در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور……………….. ۴۶

-۳-۲ طرح آمایش ملی……………………………………………………………………… ۴۷

-۱-۳-۲ اصول آمایش سرزمین …………………………………………………………… ۴۷

فصل سوم…………………………………………………………………………………. ۷۵

تصویر برداری از وضعیت موجود استان بر اساس مطالعات بخش های مختلف………. ۷۵

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۷۷

-۱-۳ عوامل موثر در شکل گیری ساختار فضایی استان قزوین………………… ۷۷

-۱-۱-۳ جغرافیای طبیعی استان…………………………………………………………. ۷۷

-۲-۱-۳ منابع آب …………………………………………………………………………….. ۷۹

-۳-۱-۳ پوشش گیاهی …………………………………………………………………….. ۸۳

-۲-۳ سیر تحولات تاریخی مهم منطقه قزوین………………………………… ۸۴

فصل چهارم………………………………………………………………………………… ۱۴۷

منطقه بندی استان قزوین از دیدگاه برنامه ریزی آمایش………………………. ۱۴۷

۱-۴ ضوابط و معیارهای منطقه بندی…………………………………………………. ۱۴۹

۲-۴ تعیین مناطق و ویژگی ممیزه هر منطقه……………………………………… ۱۴۹

۶-۲-۴ منطقه ششم )بوئین زهرا(……………………………………………………….. ۱۶۶

-۷-۲-۴ منطقه هفتم (مرکزی دشت)…………………………………………………….. ۱۶۹

-۸-۲-۴ منطقه هشتم (آوج -آبگرم) ……………………………………………………… ۱۷۱

-۳-۴ پیوندهای بین مناطق …………………………………………………………… ۱۷۴
…………………..
فصل پنجم……………………………………………………………………………….. ۲۰۳

ناسازگاریهای مناطق و نواحی با اصول آمایش………………………………….. ۲۰۳

-۱-۵ مفهوم ناسازگاری ها در آمایش سرزمین ………………………………..۲۰۵

-۲-۵ ارزیابی ناسازگاریها بین اصول آمایش و فصول اقتصادی- اجتماعی درمناطق…. ۲۰۷
………………….

کاهش محرومیت ها بالاخص در مناطق روستایی ……………………………… ۲۲۱

فصل ششم ………………………………………………………………………………. ۲۲۳

پیش بینی و آینده نگری………………………………………………………………. ۲۲۳

مقدمه……………………………………………………………………………………… ۲۲۵

-۱-۶ پیش بینی تحولات جمعیتی…………………………………………………… ۲۲۵

-۱-۱-۶ ضرورت های پیش بینی جمعیت …………………………………………… ۲۲۵

-۲-۱-۶ پیش بینی تحولات جمعیت استان در سناریوهای مختلف …………….. ۲۲۷

-۱-۲-۱-۶ سناریوی اول )پی شبینی براساس نرخ رشد متوسط دوره ده ساله ۸۵ – ۱۳۷۵ ( . ۲۲۷

-۲-۲-۱-۶ سناریوی دوم)پیش بینی براساس نرخ رشد متوسط دوره بیست ساله) ۸۵ – ۱۳۶۵ (. ۲۳۲

-۳-۲-۱-۶ سناریوی سوم )پیش بینی براساس نرخ رشد کاهنده(………………… ۲۳۴

فصل هفتم………………………………………………………………………..

اهداف و راهبردهای آمایش استان ………………………………………………… ۲۸۹

فصل هشتم ………………………………………………………………………………. ۳۲۲

الگوی کلان سازمان فضایی افق )طرح پایه( …………………………………….. ۳۲۲
…………..
فصل نهم ………………………………………………………………………………… ۳۵۹

تعیین راهبردها و اقدامات آمایشی در مناطق……………………………………. ۳۵۹
………………
فصل دهم ………………………………………………………………………………… ۳۶۹

مطالعه بیشتر