پروژه ارشد مدیریت مالی تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

پروژه ارشد مدیریت مالی تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه ارشد مدیریت مالی تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

این فایل حاوی مطالعه تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت مالی می باشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش در ۱۰۶ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

فهرست مطالب پروژه ارشد مدیریت مالی :تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

چکیده…………………………………………………………….. ۱

فصل اول – کلیات تحقیق ………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………. ۳

۱-۲) بیان مسأله تحقیق…………………………………………………………….. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………… ۶

۱-۴) سوالات تحقیق……………………………………………………………… ۷

۱-۵) فرضیه‏ های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶)اهداف تحقیق……………………………………………………………………… ۷

۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………….. ۸

۱-۸) روش تحقیق……………………………………………………………………… ۸

۱-۹)جامعه آماری………………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰) تعاریف وا‍ژه ها و کلمات کلیدی تحقیق…………………………………………. ۹

۱-۱۰-۱) متغیر مستقل…………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۰-۲) متغیرهای وابسته…………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………….. ۱۱

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲) مروری بر مبانی نظری ………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱) نقطه سر به سر……………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۲) اهرم و ساختار آن…………………………………………………… ۱۴

۲ -۲-۲-۱) اهرم عملیاتی………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱-۱) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی………………….. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۲) کاربردهای اهرم عملیاتی………………………………………. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۳) محاسبه ریسک تجاری……………………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۲) اهرم مالی ………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۲-۱) تفسیر درجه اهرم مالی………………………………….. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۲) مفروضات درجه اهرم مالی………………………………. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۳) کاربردهای اهرم مالی…………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۴) محاسبه ریسک مالی ……………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۵) درجه اهرم مالی و سود هر سهم…………………… ۲۱

۲-۲-۲-۳) اهرم مرکب…………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲-۴-۱) عوامل اقتصادی………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۲-۴-۲) ریسک………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۳) چرخه های تجاری………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۳-۱) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری………………………………. ۳۰

۲-۲-۴-۲) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۴-۳) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………… ۳۷

۲-۲-۵) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار………………………………………… ۳۸

۲-۲-۶) ارزشیابی……………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۶-۱) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی………………………………………. ۴۰

۲-۲-۶-۲) رویکرد های ارزشیابی…………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۶-۲-۱) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد……………………….. ۴۱

۲-۲-۷-۱) تحقیقات انجام شده در داخل…………………………………… ۴۹

۲-۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در خارج………………………………….. ۵۱

فصل سوم – روش شناسی تحقیق…………………………………………. ۵۵

۳-۱)مقدمه……………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۲)روش تحقیق……………………………………………………………. ۵۷

۳-۳)متدلوژی تحقیق…………………………………………………………… ۵۸

۳-۴) جامعه آماری………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵)انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………… ۵۹

۳-۶) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه………………………………………………… ۶۰

۳-۷) روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………… ۶۱

۳-۸) فرضیه های تحقیق………………………………………………… ۶۱

۳-۹) روش های آماری مورد استفاده………………………………………. ۶۲

 

مطالعه بیشتر