پروژه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این بخش پروژه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری با عنوان: بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت WORD – قابل ویرایش شامل ۱۱۵ صفحه آماده دانلود شده است.

چکیده:

همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

فهرست پروژه:

چکیده:..۱

مقدمه:..۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه :۴

۲-۱ بیان مسئله۵

۳-۱ بیان ضرورت تحقیق. ۶

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق :۸

۶-۱ متغیرهای مورد مطالعه۸

۷-۱ اهداف تحقیق. ۹

۸-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه۱۰

۲-۲ اقتصاد دانشی. ۱۱

۳-۲ تعریف دانش.. ۱۲

۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه۱۳

۵-۲ اشکال جدید منابع سازمانی. ۱۵

۶-۲ دارایی های نامشهود۱۶

۷-۲ تاریخچه ی سرمایه ی فکری. ۲۰

۸-۲ اجزاء مدل سرمایه فکری. ۲۵

۹-۲ تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. ۲۹

۱-۹-۲-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۲

۱۰-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۸

۱۱-۲ مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. ۳۹

۱۲-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها۴۰

۱-۱۲-۲ مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. ۴۰

۲-۱۲-۲ مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. ۴۱

۳-۱۲-۲ مدل های بازده دارایی ها۴۱

۴-۱۲-۲ مدل های کارت امتیازی. ۴۱

۱-۴-۱۲-۲ مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی)۴۲

۲-۴-۱۲-۲ مدل کیوی توبین. ۴۳

۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ)۴۴

۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوری ( تی – بی)۴۶

۵-۴-۱۲-۲ مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام)۴۷

۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی )۴۸

۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمایه ی فکری. ۴۹

۸-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی زنجیره ارزش ۵۰

۹-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی متوازن. ۵۰

۱۰-۴-۱۲-۲ رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا۵۲

۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی)۵۴

۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی)۵۴

۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. ۵۶

۱۳-۲ طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۷

۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۹

۱۵-۲ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶ گزارش عملکرد مالی‌. ۶۰

۱۶-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. ۶۸

۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود۶۸

۱۸-۲ تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته۶۹

۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی. ۶۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه:۷۳

۲-۳روش تحقیق. ۷۳

۳-۳ نوع روش تحقیق :۷۴

۱-۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات:۷۴

۲-۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات :۷۴

۳-۳-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :۷۵

۴-۳ قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. ۷۵

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۷۵

۶-۳ جامعه ونمونه آماری. ۷۶

۷-۳ محدودیت های تحقیق. ۷۷

۸-۳ روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق :۷۷

۹-۳ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها :۷۷

مطالعه بیشتر