تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی که توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تهیه و تدوین گردیده است در قالب فایل PDF و با کیفیت عالی شامل ۹۰ صفحه آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

Image result for ‫کتاب‬‎

 تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انسان درپیش رودارد.

 خط مشی ،درمعنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاست هائی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ می گردد

 خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد هدف های نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهده دارگردد.

 خط مشی عمومی مشخص کننده بایدها و نیایدها درجامعه و سازمانهاست .

 خط مشی عمومی ،نشان دهنده خطوط کلی درفعالیت هاواقدامات بخش عمومی است.

  خط مشی راهنمای عمل می باشد. وبطورخلاصه می توان گفت :خط مشی عمومی اصول وموازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط درهرجامعه وضع شده وبه عنوان الگو وراهنما ،اقدامات وفعالیتهای جامعه رارهبری می کنند.

 نقش های اصلی خط مشی عمومی

 خط مشی عمومی ،سازمانهارادرانجام اقدامات وبرنامه هایشان مدد می دهد و هادی آنان درعملیاتشان می باشد.

 خصوصیت دیگر خط مشی عمومی،نقش هماهنگ کنندگی آن است (عملیات و اقدامات سازمانهای با یگدیگر هماهنگ شده و از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید).

ارزیابی و کنترل برنامه ها وفعالیت های بخش عمومی ،نقش دیگر می باشد. (خط مشی به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش و ارزیابی و کنترل عمل می نماید).

 نقش دیگری که خط مشی درجامعه ایفامی نماید،تأمین و تضمین منافع عامه است .

نفع عمومی:

نفع عمومی:عبارت است ازمنافع افراد و آحاد جامعه که براساس جریانی مانند قانون اکثریت ،نظام پارلمانی و غیره مورد بررسی قرارگرفته و به صورت خاص بیان می شود.

 نفع عمومی لزوماًمجموع منافع تمامی افراد جامعه نیست بلکه درحالت ایده آل مصلحتی است که جمع کثیری درجامعه از آن سودمی برند.

 ویژگی های خط مشی عمومی

۱) پایداری خط مشی عمومی : (انعطاف پذیر باشد،پویائی لازم راداشته باشد).

 خط مشی عموی باید یتواند با محیط متغیر و متحول تطبیق یافته و به نیازهای گوناگونی در طول زمان پاسخ دهد.

 ۲) آینده نگری واقع بینانه: (واقعیت های زمان و مکان رادرنظر داشته و از اغراق درامکانات یا نادیده انگاشتنی امکانات موجود خود داری ورزد).

 باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیردو از اغراق در امکانات یا نادیده انگاشتن امکانات موجود خودداری ورزد.

۳) هدف داربودن (به طورارادی و به سوی هدفی خاص جهت داشته باشد).

۴) عام بودن :(برای کل جامعه وضع شود).

۵) فراگیری (اهداف متعدد را تحت پوشش قراردهد).

خط مشی های عمومی جزیی و خاص نبوده و حیطه های وسیع را در می گیرد.

۶) مظهر بودن: (فرهنگ،ارزش ،ایدئولوژی و جهان بینی ،نگرشی های اقتصادی ،سیاسی و…درخط مشی نمود داشته بادشد).

مطالعه بیشتر