پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی ویژه روانشناسان و مشاوران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت مصاحبه انگیزشی مصاحبه‌ای است که به‌منظور شناسایی، حل و برطرف کردن دوگانگی‌ها و تردید‌های بیمار صورت می‌گیرد و از این طریق انگیزش بیمار را در جهت تغییر یافتن و بهبودی افزایش می‌دهد. مصاحبه انگیزشی از ۱۹۸۳ بتدریج ابداع و برای درمان انواعی از اختلالات مانند سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به خوردن و اختلالات اضطرابی بکار برده شد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

توضیحی مختصر پیرامون فایل پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

در مصاحبه انگیزشی درمانگر بیش از آنکه دستور دهنده باشد حمایت کننده‌ای عالم و همدل است و از طریق:

۱- اظهار همدلی

۲- نشان دادن تفاوت (ضرورت‌ها و وضعیت موجود)

۳- کنار آمدن با مقاومت

۴- حمایت از خودکفایی بیمار، تغییر و درمان را دنبال می‌کند

ﺗﻼش ﺑﺮای درﻣﺎن، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ”اﻧﮕﯿﺰش” ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﯿﻠﺮ و راﻟﯿﻨﮏ (۱۹۹۱،) در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ‌ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ (ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ، اراده ﺿﻌﯿﻒ، ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ). اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﯿﺰش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده‌‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.»

ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ، دی ﮐﻠﻤﻨﺖ و ﻧﻮرﮐﺮاس(۱۹۹۲)، اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﻔﻬـﻮم ﭘـﺮدازی «اﻧﮕﯿـﺰش» ﺑﯿﻤﺎر – ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ- اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. آﻧﺎن، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

۱-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ (ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﻣﻞ)

۲- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ

۳- ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ (آﻣﺎدﮔﯽ)

۴-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺪام

۵- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮک (ﻧﮕﻬﺪاری)

۶- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد – عود – (ﺑﮏ، راﯾﺖ، ﻧﯿﻮﻣﻦ و ﻟﯿﺲ،۱۳۸۰:۳۸).

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ و دی ﮐﻠﻤﻨﺖ(۱۹۸۶) ‌« درﻣﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎدی، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻢ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. »در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، “ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ” ﺷﯿﻮه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﺮ (۱۹۸۳) و راﻟﯿﻨـﮏ (۱۹۹۱) ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷﺪ، ﯾﮏ روش ﻣﺸﺎوره رﻫﻨﻤﻮدی (ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺤـﻮری)، اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ «ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه» و «ﮐﺸﻒ و رﻓﻊ اﺣﺴﺎس دودﻟﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ او» (ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر) ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨد….

مطالعه بیشتر