پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی
نوع فایل
ppt
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
588 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شرح مختصر:

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی ویژه روانشناسان و مشاوران

مصاحبه انگیزشی مصاحبه‌ای است که به‌منظور شناسایی، حل و برطرف کردن دوگانگی‌ها و تردید‌های بیمار صورت می‌گیرد و از این طریق انگیزش بیمار را در جهت تغییر یافتن و بهبودی افزایش می‌دهد.
مصاحبه انگیزشی از ۱۹۸۳ بتدریج ابداع و برای درمان انواعی از اختلالات مانند سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به خوردن و اختلالات اضطرابی بکار برده شد.

توضیحی مختصر پیرامون فایل پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

در مصاحبه انگیزشی درمانگر بیش از آنکه دستور دهنده باشد حمایت کننده‌ای عالم و همدل است و از طریق: ۱-اظهار همدلی ۲-نشان دادن تفاوت (ضرورت‌ها و وضعیت موجود) ۳- کنار آمدن با مقاومت ۴-حمایت از خودکفایی بیمار، تغییر و درمان را دنبال می‌کند

ﺗﻼش ﺑﺮای درﻣﺎن، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ”اﻧﮕﯿﺰش” ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﯿﻠﺮ و راﻟﯿﻨﮏ(۱۹۹۱،) در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ‌دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ(ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ، اراده ﺿﻌﯿﻒ، ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ). اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﯿﺰش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده‌‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.»

ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ، دی ﮐﻠﻤﻨﺖ و ﻧﻮرﮐﺮاس(۱۹۹۲)، اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﻔﻬـﻮم ﭘـﺮدازی «اﻧﮕﯿـﺰش» ﺑﯿﻤﺎر – ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ- اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. آﻧﺎن، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

۱-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ(ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﻣﻞ) ۲- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ ۳- ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ (آﻣﺎدﮔﯽ) ۴-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺪام ۵-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮک(ﻧﮕﻬﺪاری) ۶-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد-عود- (ﺑﮏ، راﯾﺖ، ﻧﯿﻮﻣﻦ و ﻟﯿﺲ،۱۳۸۰:۳۸). ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ و دی ﮐﻠﻤﻨﺖ(۱۹۸۶) ‌« درﻣﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎدی، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻢ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. »

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، “ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ” ﺷﯿﻮه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۸۳) و راﻟﯿﻨـﮏ(۱۹۹۱) ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷﺪ، ﯾﮏ روش ﻣﺸﺎوره رﻫﻨﻤﻮدی (ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد ﻣﺮاﺟـﻊﻣﺤـﻮری)، اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ «ﺷـﻨﺎﺧﺖﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه» و «ﮐﺸﻒ و رﻓﻊ اﺣﺴﺎس دودﻟﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ او» (ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر)،ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨد….

 

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.