دانلود کتاب اقتصاد خرد ۳ دکتر جهرمی موسوی

دانلود کتاب اقتصاد خرد ۳ دکتر جهرمی موسوی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان
به زودی ...

شرح مختصر:

دانلود کتاب اقتصاد خرد ۳ دکتر جهرمی موسوی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل فایل PDF کتاب اقتصاد خرد ۳ دکتر جهرمی موسوی تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فصل اول: اقتصا رفاه

هدف کلی
هدفهای یادگیری
مقدمه
۱-۱ مفهوم بهینهپارتو
۱-۲ کارایی اقتصادی
۱-۲-۱ شرای کارایی در امر مصرف
۱-۲-۲ شرای کارایی در امر توبید
۱-۲-۳ کارایی جامع اقتصادی
۱-۳ ارافه رفاه مصرف کنندگان و توبیدکنندگان
۱-۳-۱ ارافه رفاه مصرف کنندگان
۱-۳-۲ ارافه رفاه توبید کنندگان
۱-۳-۳ کاربرد مفاهیم ارافه رفاه مصرفکنندگان و توبیدکنندگان
خالصه فصل اول
خودآزمایی تشریحی فصل اول

فصل دوم: اقتصا ر شرایط نااطمینانی

هدف کلی
هدفهای یادگیری
مقدمه
۲-۱ اصول حاکم بر رفتار مصرفکننده در شرای نااطمینانی
۲-۲ مطلوبیت انتظاری
۲-۳ نحوه برخورد با ریسک
۲-۴ راههای کاستن مخاطره
خالصه فصل دوم
خودآزمایی تشریحی فصل دوم

فصل سوم: نظریۀ بازی

هدف کلی
هدفهای یادگیری
مقدمه
۳-۱ تعریف نظریه بازی
۳-۲ مؤبفههای بازی
۳-۳ فروض بازی
۳-۴ انواع بازی
۳-۵ نحوه نمایش بازی
۳-۵-۱ فرم درختی یا فرم گسترده
۳-۵-۲ فرم راهبردی یا فرم نرمال
۳-۶ تعادل بازی به روش حذف راهبرد مغلوب یا انتخاب راهبرد مسل
۳-۷ تعادل بازی به روش حذف پیاپی راهبردهای اکیداً مغلوب
۳-۸ تعادل بازی به روش راهبرد رعیف مغلوب
۳-۹ تعادل در بازیهای اکیداً رقابتی با راهبردهای محافظهکارانه
۳-۱۱ تعادل نش
۳-۱۱-۱پیداکردن تعادل نش به روش سیستماتیک
۳-۱۱ راهبردهای مختل
۳-۱۲ تعادل نش مختل
۳-۱۳ استراتژی مختل و تعادل نش بیزین
۳-۱۴ تعادل نش در بازیهای پویا
فرعی بازی ۱-۱۴-۳
۳-۱۴-۲ تعادل نش به روش استقراء رو بهعقد
۳-۱۴-۳ تعادل نش به روش بازی فرعی کامل
۳-۱۵ تعادل نش بیزینی
خلاصه فصل دوم
خودآزمایی تشریحی فصل دوم

فصل چهارم: اقتصاد اطالعات

هدف کلی
هدفهای یادگیری
مقدمه
کژگزینی ۱-۴
۴-۱-۱ کژگزینی در بازار خودروهای دستدوم
۴-۱-۲ کژگزینی در بازار نیروی کار
کژمنشی ۲-۴
۴-۲-۱ رفع مش ل کژمنشی
خالصه فصل چهارم
خودآزمایی تشریحی فصل چهارم

مطالعه بیشتر