پاورپوینت درس حسابرسی ۱ با موضوع استاندارد حسابرسی ۲۵۰

پاورپوینت درس حسابرسی ۱ با موضوع استاندارد حسابرسی ۲۵۰
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت درس حسابرسی ۱ با موضوع استاندارد حسابرسی ۲۵۰

دانش پژوهان عزیز، در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی ۱ با موضوع استاندارد حسابرسی ۲۵۰ ( ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺩر ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎلی) ویژه حسابرسان و دانشجویان و اساتید رشته حسابداری در ۱۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت استاندارد حسابرسی ۲۵۰ :

کلیات :

۱-ﺣــﺴﺎﺑﺮس ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰی و اﺟــﺮای روﺷــﻬﺎی ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ارزﻳــﺎﺑﻲ و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ بر ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬارد .

۲- اﺻﻄﻼح ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ در اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ ﻧﺪادن ﻛﺎری ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﻳﺎ ﻋﻤـﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

۳-ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﮔﺎهی از ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺧﺎرج اﺳﺖ . آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺖ وی از واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می کند.

۵- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨـﺪ ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎ در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻊ ﺷده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ، ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣـﺪﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دارویی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻـﺮﻓﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ ،آن منجر شود…

مطالعه بیشتر