دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی بررسی نظام آموزشی آمریکا

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی بررسی نظام آموزشی آمریکا
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
8,700 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی بررسی نظام آموزشی آمریکا

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل باکیفیت ترین و جامع ترین پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی بررسی نظام آموزشی آمریکا با فرمت ppt در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش می باشد.در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست و عناوین پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی بررسی نظام آموزشی آمریکا:

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ

آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزشی ابتدایی

آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

سیستم نمره دهی

برنامه های آموزشی

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

آموزش معلمان

اﺻﻮل و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ

اﻫﺪا ف ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت ،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۲۳

یکی از دلایل مهم موفقیت دانشگاه‌های آمریکایی در سالیان متمادی، حمایت روزافزون نهادهای غیر دولتی، شرکت‌ها، و افراد خیّر آمریکا از نظام آموزش عالی کشورشان بوده‌است. این فرهنگ وقف به موسسات فرهنگی در هیچ جای دیگر دنیا نظیر ندارد. تنها در سال ۲۰۰۷، دانشگاه‌های آمریکا مجموعاً مبلغ ۳۰ میلیارد دلار (۲۹۰۰۰ میلیارد تومان) هدایای نقدی دریافت نمودند.

محتوای اسلاید ۲۸

اﺻﻮل و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :

  • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻗﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
  • ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰم و آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ
  • ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺮده و در ﺑﺎزار ﺗﺒﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ به همین ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺤﺘﻮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

مطالعه بیشتر