دانلود فایل pdf گزارش طرح تفصیلی شهر اصفهان

دانلود فایل pdf گزارش طرح تفصیلی شهر اصفهان
نوع فایل
pdf
حجم فایل
8mb
نویسنده
120,000 تومان 8,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود فایل pdf گزارش طرح تفصیلی شهر اصفهان

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود فایل pdf گزارش طرح تفصیلی شهر اصفهان در قالب فایل pdf و در ۴۴۴ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب دانلود فایل pdf گزارش طرح تفصیلی شهر اصفهان :

موضوع                                                                                                                                                                                   شماره صفحه
فهرست….. . ……………………. …………………………. …………………………. …………………….. …………………………. ………………………………… ۱
سخن شهردار …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………………… …. ۴
مقدمه …………………………. …………………………. …………………………. ……………………… …………………………. ……………………………… …. ۵
معرفی شهر اصفهان … . ……………………… ………………………… …………………………. …………………………. ……………………. ……………………۷
معرفی شهرداری اصفهان …………………………. …………………………. ………………………………. …………………………. ……………………………….. ۹
                                                                                                         بخش اول:
مبانی علمی و تعاریف فصل
۱- مفاهیم و تعاریف …………………………. ………………………… …………………………………….. …………………………. ………………………………… ۱۵
۲-۱ برنامه ریزی استراتژیک …………………………. ………………………………… …………………………. …………………………. ………………………. …. ۱۸
۳-۱ تبیین مدل ها و انتخاب مدل برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان… . ……………………………………………………. …………………………. …. ۱۹
فصل دوم : پیشینه برنامه ریزی در شهرداری اصفهان
۱-۲ برنامه اصفهان+ ۲۲ …. ……………………………… …………………………. …………………………….. …………………………. …………………………. ۲۳
۲-۲ برنامه اصفهان ۸۵ …. ……………………………… …………………………. ……………………………….. …………………………. …………………………. ۲۵
۳ ۲ برنام-ه اصفهان ۹۰ …. …………………………….. …………………………. …………………………. ………………………………….. ………………………. ۲۶
فصل سوم : نظام نامه برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان
۱-۳ ارکان نظام برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان …………………………………………………. …………………………………………………….. …. ۲۹
۲-۳ ساختار و ارتباطات …………………………. …………………………. ……………………………. …………………………. …………………………………. …. ۳۳

فهرست مطالب:

موضوع                                                                                                                                                                                   شماره صفحه
فصل چهارم : فرآیند های برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان
مقدمه
۱-۴ تبیین فرآیند اصلی برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان …… . …………………… …………………………………………………………………… ۴۰
۲-۴ اسناد فرادست . ………………………… …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………….. ۴۱

۳-۴ تدوین بیانیه ماموریت …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………… ………………………… ۴۱
۴-۴ تدوین چشم انداز …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ………………………………………. ۴۴
۵-۴ شناسایی عوامل محیطی شهرداری….. . ……………………. …………………………. ……………………………………. ………………………………… ۵۱
۶-۴ وزن دهی و تحلیل عوامل محیطی… . ……………………… …………………………. …………………………. ………………………………………………. ۵۲
۷-۴ تدوین اهداف کلان . ………………………… …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………….. ۵۵
۸-۴ اولویت بندی اهداف کلا ن …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………….. ۵۷
۹-۴ تدوین استراتژی ها در شهرداری اصفهان …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………۵۷
۱۰-۴ شناسایی و تحلیل عوامل محیطی مناطق …………………………. …………………………. …………………………. ……………………. ………………۵۹
۱۱-۴ تدوین اقدامات و پروژه ها. .. ………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………….. ………… ۶۰
۱۲-۴ منابع…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ……………………….. ۶۲
                                                                                                         بخش دوم
فصل پنجم : برنامه اصفهان ۹۵ شهرداری اصفهان
مقدمه
۶ ۱-۵ بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان …………………………. …………………………. ………………………………………. …………………………………..۶۷
۶ ۲-۵ چشم انداز شهر اصفهان از منظر ماموریت های شهرداری اصفها ن ………………………….. ……………………………………………………………….. ۶۸
۶ ۳-۵ عوامل محیطی شهرداری اصفهان …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………………… ۶۹
۴-۵ اهداف کلان برنامه اصفهان ۹۵ ……………………………………… …………………………. …………………………. ………………………………………….۸۰
۸ ۵-۵ راهبردهای بخشی (حوزه ای) …………………………. …………………………. ……………………………………. ……………………………………….. ۸۱
۶-۵ برنامه معاونت ها و مدیریت های حوزه شهردار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

فهرست مطالب:

موضوع                                                                                                                                                                                   شماره صفحه
۱-۶-۵ برنامه معاونت اداری مالی …………………………. ……………………………….. ………………………….. ………………………………………….. ۱۰۱
۲-۶-۵ برنامه معاونت برنامه ریزی,پژوهش و فناوری اطلاعات. .. ………………………. …………………………. …………………………………………….. ۱۱۰
۳-۶ ۵ برنا-م ه معاونت حمل و نقل ترافیک………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
۴-۶-۵ برنامه معاونت خدمات شهری …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………….. ۱۳۳
۵-۶-۵ برنامه معاونت شهرسازی و معماری….. . ……………………. …………………………. ………………………………….. …………………………….۱۴۶
۶-۶-۵ برنامه معاونت عمران شهری …….. ………………….. …………………………. …………………………. …………………………………………….. ۱۵۵
۷-۶-۵ برنامه معاونت فرهنگی اجتماعی …………………………. …………………………. …………………………………… ………………………………. ۱۶۲
۸-۶-۵ برنامه مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات …………………………. …………………………. …………………………………………………….۱۷۱
۹-۶-۵ برنامه مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل. .. ………………………. …………………………. ……………………………………………………… ۱۷۶
۱۰-۶-۵ برنامه مدیریت مشارکت ها و سرمایه گذاری ……… . …………………. ………………………….. ……………………………………………….. … ۱۸۱
۱ ۸ ۷ ۵ برنامه – مناطق… . ……………………… …………………………. …………………………. …………………. ………………………………………. ۱۸۷
برنامه منطقه ۱ ……………………………… …………………………. …………………………. …………………………………….. …………………………. ۱۸۸
برنامه منطقه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………… ۲۰۶
برنامه منطقه ۳ ……………………………… …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………… ۲۲۱
برنامه منطقه ۴ ……………………………… …………………………. …………………………. …………………………. ……………………………………… ۲۳۹
برنامه منطقه ۵ ……………………………… …………………………. …………………………. ……………………………………… …………………………. ۲۶۷
برنامه منطقه ۶ ……………………………… …………………………. …………………………. ……………………………………… …………………………. ۲۸۷

برنامه منطقه ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۰۶
برنامه منطقه ۸ ……………………………… …………………………. …………………………. ………………………………………. …………………………. ۳۱۹
برنامه منطقه ۹ ……………………………… …………………………. …………………………. …………………………. ………………………………………. ۳۴۳
برنامه منطقه ۱۰ …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………. ۳۶۰
برنامه منطقه ۱۱ …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………. ۳۷۷
برنامه منطقه ۱۲ …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………. ۳۹۶
برنامه منطقه ۱۳ …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………. ۴۱۲
برنامه منطقه ۱۳ …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………………………. ۴۲۹

مطالعه بیشتر