برترین فایل مبانی نظری مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

برترین فایل مبانی نظری مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

برترین فایل مبانی نظری مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

این فایل مربوط به یک مقاله کارشناسی ارشد می باشد که ویرایش شده و با فرمت word است. تعداد صفحات این فایل ۶۳ صفحه و حاوی مطالب بسیار مفید و مرتبط با عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی می باشد.

بخشی از ابتدای متن:

در بخش دوم این فصل  به بهره وری که متغیر وابسته این تحقیق است، می پردازیم. در این بخش با تاریخچه بهره وری و مفاهیم و تعاریف مختلف آن آشنا می شویم، به بهره وری نیروی انسانی اشاره کرده و عوامل مختلفی که بر بهره وری نیروی انسانی مؤثرند، نام برده می شوند و بالاخره به دلیل اینکه مبنای بررسی بهره وری در این تحقیق تعریف دراکر از بهره وری است که بهره وری را با دو مفهوم اثربخشی و کارآیی تعریف نموده، در این بخش به مفاهیم اثربخشی و کارآیی نیز اشاره می شود.

Related image

فهرست مطالب برترین فایل مبانی نظری مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

بخش اول: بهره وری

۱-۲-۲-تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری
۲-۲-۲-تعاریف بهره وری
۳-۲-۲-انواع بهره وری
۱- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد
۲- بهره وری عوامل کلی
۳- بهره وری کل
۴-۲-۲- نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی
۵-۲-۲- عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی
۶-۲-۲- اثربخشی
۷-۲-۲-عوامل مؤثر بر اثربخشی
۸-۲-۲-معیارها و مقیاسهای اثربخشی
۹-۲-۲-اهمیت اثربخشی سازمانی
۱۰-۲-۲-ارائه الگویی متناقض از اثربخشی سازمان
۱۱-۲-۲-کارآیی
۱۲-۲-۲-راههای افزایش کارآیی
۱- آموزش
۲- چرخش شغلی
۳- غنی سازی شغل
۴- کاهش ضایعات
۵- ایجاد تعهد در کارکنان
۶- توجه به کارکنان
۷- استفاده از استعدادها
۸- انگیزه
۱۳-۲-۲-عوامل مؤثر برکارآیی و اثربخشی سازمانها (با توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی)
۱- تلفیق نگرش کارآمدی و اثربخشی در چگونگی کار
۲- ایجاد مهارت، حذف حرکات و فرایندهای زاید کاری
۳- مهارت تلفیق نگرش فرایند مدار و نتیجه مدار در سازمان
۴- مهارت مدیریت و نظارت بر گلوگاههای بحران زا در فرایندهای کاری و سازمانی
۵- مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها
۶- مهارت در ایجاد مهندسی ارزش در فرایندهای کاری و سازمانی

بخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری

۱-۳-۲- فناوری و بهره وری
۲-۳-۲-فناوری اطلاعات و بهره وری
۳-۳-۲-تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری
۴-۳-۲- ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثربخشی سازمان
۵-۳-۲-فناوری اطلاعات وارتباطات و نیروی انسانی

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۱-۴-۲- مقدمه
۲-۴-۲- تحقیقات داخلی
۳-۴-۲- تحقیقات خارجی
۴-۴-۲- نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجی

مطالعه بیشتر