جامع ترین متن تحقیق بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

جامع ترین متن تحقیق بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
11,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین متن تحقیق بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

نمونه تحقیق شامل ۱۵۱ دانشجوی دانشگاه (۹۳ دختر و ۵۸ پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.

به همراه
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام

پرسشنامه نگرش های ناکارامد

نوع فایل :ورد- قابل ویرایش _آماده پرینت

تعداد صفحات : ۷۰

Related image

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

۱-کلیات.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت.. ۴

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۶

۱-۴-۱- اهداف کلی:۶

۱-۴-۲- اهداف جزئی:۶

۱-۵ -فرضیه های پژوهش:۶

۱-۶ -تعاریف نظری و عملیاتی:۷

۱-۶-۱ -تعاریف نظری:۷

۱-۶-۱-۱- اضطراب اجتماعی :۷

۱-۶-۱-۲- مهارتهای ارتباطی:۷

۱-۶-۱-۳- نگرش های ناکار آمد:۷

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی…..۷

۱-۶-۲-۱- اضطراب اجتماعی:۷

۱-۶-۲-۲- مهارتهای ارتباطی:۸

۱-۶-۲-۳- نگرش های نا کار آمد:۸

فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی

۲- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲-هراس اجتماعی.. ۱۰

۲-۲-۱-تعریف هراس اجتماعی.. ۱۰

۲-۲-۲-سن شروع. ۱۰

۲-۲-۳-جنسیت… ۱۱

۲-۲-۴- شیوع. ۱۱

۲-۲-۵-علائم اضطراب… ۱۲

۲-۲-۶- تشخیص اختلال اضطراب… ۱۳

۲-۲-۷- علل احتمالی هراس اجتماعی.. ۱۳

۲-۲-۷-۱- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. ۱۳

۲-۲-۷-۲- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. ۱۴

۲-۲-۷-۳-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. ۱۴

۲-۲-۷-۴- عوامل محیطی.. ۱۵

۲-۳-ارتباط.. ۱۵

۲-۳-۱- تعریف ارتباط.. ۱۵

۲-۳-۲-شکلهای ارتباط.. ۱۶

۲-۳-۲-۱-ارتباط با خود. ۱۶

۲-۳-۲-۲-ارتباط با دیگران.. ۱۶

۲-۳-۲-۳-ارتباط جمعی یا گروهی.. ۱۶

۲-۳-۳-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. ۱۶

۲-۳-۴-راه های عملی برای ارتباط موثر. ۱۷

۲-۴-نظریات.. ۱۷

۲-۴-۱- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها۱۷

۲-۴-۲-نظریات روان تحلیل گری.. ۱۹

۲-۴-۲-۱- نظریه فروید. ۱۹

۲-۴-۲-۲- نظریه آدلر. ۲۰

۲-۴-۳-نظریه رفتارگرایی.. ۲۱

۲-۴-۳-۱-نظریه واتسون.. ۲۱

۲-۴-۳-۲-نظریه بندورا۲۲

۲-۴-۳-۳-نظریه سلیگمن.. ۲۲

۲-۴-۳-۴-نظریه اسکینر. ۲۳

۲-۴-۴-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)۲۳

فصل سوم:روش جمع آوری داده ها

فصل چهارم:یافته های تحقیق

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

……….

مطالعه بیشتر