دانلود فایل پروژه مکان یابی دیوار کتاب و دیوار تاریخ در شهر قزوین

دانلود فایل پروژه مکان یابی دیوار کتاب و دیوار تاریخ در شهر قزوین
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,500 تومان

شرح مختصر:

دانلود فایل پروژه مکان یابی دیوار کتاب و دیوار تاریخ در شهر قزوین

در این بخش پروژه مکان یابی دیوار کتاب و دیوار تاریخ در شهر قزوین آماده دانلود شده است.این گزارش مطالعاتی با فرمت pdf ودر ۱۷۸ صفحه تدوین شده است،در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب دانلود فایل پروژه مکان یابی دیوار کتاب و دیوار تاریخ در شهر قزوین

فصل اول : شناخت معیارهای مکانیابی

۱- برگزاری جلسه پیش فاز صفر و دریافت خواسته ها و نیازهای کارفرما

۲- شناسایی معیارهای موثر در مکان یابی با استفاده از ادبیات پژوهش و وضع وجود و نظرات کارفرما

۲-۱- معیارهای موثر در مکان یابی دیوار کتاب

۲-۲- معیارهای موثر در مکان یابی دیوار تاریخ

۳- مکان یابی مسیر های پرتردد

۳-۱- ویژگی های کالبدی و کاربری اراضی

۳-۲- ویژگی های اجتماعی و فرهنگی

۳-۳- ژگی های جغرافیایی و زیست محیطی

۳-۴- ویژگی های اقتصادی

۳-۵- شبکه های دسترسی

۴- تهیه نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مربوط به هر معیار

۵- انتخاب روش مناسب تلفیق لایه ها و نقشه ها

۶- بررسی مطالعه و امکان سنجی محل اخذ کتب پیشنهادی

۷- امکان سنجی فضای کافی جهت نصب احتمالی بعضی کتب در دیوار پیشنهادی

۸- مشخص نمودن مکان مناسب دیوار کتاب

فصل دوممطالعات طراحی دیوار کتاب

۱- بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت دیوار موجود

۲- تدوین معیارهای مکان یابی دیوار کتاب

۲-۱- معیارهای بهینه در مکانیابی کاربری زمین

۲-۲- ارزیابی وضع موجود کاربری ها

۳- بازدید و بررسی کلیه نمونه های مشابه داخلی کار شده در ایران

۳-۱- گزارش دیوار احجام کتاب کتابخانه ملی

۳-۲- نتیجه گیری

۴- بررسی نمونه های خارجی کار شده

۴-۱- دیوار کتاب کتابخانه عمومی کانزاس(ایالت متحده)

۴-۲- کتابخانه عمومی شهر روسیه الهام گرفته از دیوار هنری کتاب شهر کانزاس

۴-۳- شهر دایره ای کتابها در پیتسبرو (کارولینای شمالی)

۴-۴- اثر هنری دیوار کتاب در شهر سالت لیک

۴-۵- دیوار کتاب پرتلند (ایالت متحده )

۴-۶- نتیجه گیری

۵- مطالعه، بررسی، تجزیه تحلیل و تعیین نیازمندی های کنونی و آینده پروژه

فصل سوممطالعات طراحی دیوار تاریخ

مطالعه بیشتر