دانلود فایل رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎسی ﻓﺮهنگی با فرمت پاورپوینت

دانلود فایل رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎسی ﻓﺮهنگی با فرمت پاورپوینت
نوع فایل
ppt
حجم فایل
635kb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود فایل رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎسی ﻓﺮهنگی با فرمت پاورپوینت

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین پاورپوینت ارائه درس جرم شناسی ویرایش سال ۱۴۰۰ با موضوع رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎسی ﻓﺮهنگی می باشد که با فرمت ppt در ۱۵ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بخشی از متن پاورپوینت رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎسی ﻓﺮهنگی :

محتوای اسلاید ۲

ﭼﻜﻴﺪه

ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ در ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮى، ﺗﻘـﺎرن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى را در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈـﺮ اﻳﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ درﻛﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎى ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎى ﺟﻤﻌـﻲ. اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎىِ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨّﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮا و ﻧﻴﺰروشِ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﺘﻮن رﺳﺎﻧﻪاى و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻣﻌﻨﺎ، ﻧﻤﺎد و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺟﺮم و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘـﺮدازد.

ﺟـﺮمﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ، ﻧﻘـﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮسﻫﺎى اﺧﻼﻗﻲ از ﺟﺮم و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش روﻳﻜﺮدﻫـﺎى ﻋـﻮامﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﻛﻴﻔـﺮى را ﺑـﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﮋﻣﻮﻧﻲﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در وﻗﻮع ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آﻣﻮزش و اﻟﮕﻮﭘﺬﻳﺮى و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى ﻣﻲﭘﺮدازد. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﺗﻠﻘﻲاى از ﻧﻘﺶ و ﻛـﺎرﻛﺮد آنﻫـﺎ دارد؟ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ واردﻛﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺳﺎﻧﻪاى از ﺟﺮم، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم، ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺤـﻮ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن

رﺳﺎﻧﻪ، ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻮامﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮى، ﺗﺮس اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﻲ

محتوای اسلاید ۱۳

ﺟﺮم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺪاری

ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺪاری

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺪاری

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى دﻳﺪارى

ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﻳﻲ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺪاری

مطالعه بیشتر