دانلود جزوه درس بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران

دانلود جزوه درس بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
9,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه درس بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه درس بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران کتاب رمزهای ژئوپلیتیکی با تاکید بر ایران اصول روابط بین الملل، دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی می باشد که با فرمت pdf در ۸۵ صفحه تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جزوه درس بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران :

تعریف رمز ژئوپلیتیکی . …….. …………. ۱
ملاحظات تدوین کدهای ژئوپولیتیکی . ………… ۱
۱ – زمان . ……………………. …………………۱
۲ – مکان . …………………… …………………. ۴
– عناصر و ارکان اصلی مکان . ………………..  ۵
– دلایلی که مناطق جغرافیایی به عنوان یک منطقه استراتژیک محسوب میشوند، کدامند؟ . ………. ۶

۱-۲ – مکان و قدرت ملی . ……………………… ۷

– دو قلمرو بکارگیری قدرت ملی از سوی دولتها . ……… ۸
– جنبههای قدرت از لحاظ کیفی . ……….. ۸
– مدل مولفهها و عوامل قدرت ملی از منظر دکتر حافظنیا و همکاران . …. ۹

۳ – شرایط بین المللی . … ……………. ۱۱

سه بُعد تمایز دولتها از همدیگر . …………….. ۱۱
اصلیترین چشم اندازهای تحلیل ساختار بینالمللی پس از جنگ سرد از منظر باری بوزان . ….. ۱۳
– شرایط سطوح مورد تحلیل هریک از چشماندازهای تحلیل ساختار بینالمللی پس از جنگ سرد از منظر بوزان …….. ۱۵
ساختار سه بخشی هر نظام منطقهای براساس مدل نظری کانتوری و اشپیگل……………… ۱۵
۱( بخش هسته یا کانون ……………………… ۱۵
۲ ( بخش پیرامون . ……………… ۱۶
– الگوهای ایفای نقشِ بخش پیرامونی برای نقش آفرینی در روابط با هسته، براساس موقعیت و وزن ژئوپلیتکی خویش .. ۱۶

۳ ( بخش مداخلهگر . ………… ۱۷

– دستهبندی مداخلهگران . ……………… ۱۷
– تفاوت الگوی مداخله قدرتهای بزرگ جهانی و قدرتهای کوچکتر منطقهای . ……….. ۱۸
تقسیم بندی مجموعههای امنیتی منطقهای در سطح جهان از منظر چشمانداز منطقه گرایی باری بوزان . …. ۱۸
تأثیرات عمده پایان جنگ سرد بر امنیت منطقهای و شرایط بینالمللی…………… ….. ۱۸
بررسی دیدگاه چهار تن از برجستهترین صاحب نظران در مورد ساختار بین المللی و سازماندهی فضایی جهان .. ۲۲
۱ – بررسی دیدگاه باری بوزان در مورد ساختار بینالمللی . ……. ۲۲
۱-۱ – جنوب غربی آسیا)خاورمیانه( . …….. ….۲۳
۲-۱ – آمریکای شمالی . ………………………۲۴
۳-۱ – اروپا . ………… ………………………….. ۲۵

۲ – بررسی دیدگاه سوئل بی کوهن در مورد ساختار بینالمللی . …. ۲۷

الف( حوزه ژئواستراتژیکی . ………………… ….. ۲۷
ب( منطقه ژئوپولیتیکی . ………..۲۸
ج( دولتهای ملی . .. ………۳۰
– طبقهبندی سطوح قدرت ملی کشورها در شرایط کنونی جهان از منظر سوئل بی کوهن . …۳۱
– ارزیابی ۲۳ کشور به عنوان قدرتهای درجه دوم از سوی کوهن و طبقه بندی آنها در سه درجه . ……. ۳۱
– بررسی سطوح کشورها و مناطق دروازهای از منظر دکتر عزتی .. ۳۳
الف( مناطق دروازهای در سطح ژئواستراتژیک . …..۳۳
ب( مناطق دروازهای ژئوپولیتیکی . …………  ۳۳

۳ – بررسی دیدگاه زبینگو برژینسکی در مورد ساختار بینالمللی . … ۳۴

– چهار بُعد تعیین کننده برای آمریکا به عنوان یک قدرت برتر ….. ۳۴
– ویژگیهای اصلی نظم نوین بینالمللی که آمریکا منجر به تشکیل آن به عنوان یک قدرت برتر شد، کدامند؟ . …………………….. ۳۴
– چهار واقعیت جدید زندگی مدرن به تعبیر برژینسکی که قدرت در ضعف این امکان را برای استفاده آنها فراهم میکند، کدامند؟ . ……. ۳۵
– شرایط بینالمللی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر از دیدگاه برژینسکی . ……………. ۳۶
– پیش شرطهای آمریکا که مایل است هرگونه تعریف امور بین المللی متکی بر شناسایی آنها باشد، کدامند؟ . … ۳۷
– منظومههای قدرت در صف بندیهای جهانی در قرن ۲۱ از منظر برژینسکی . ………. . ۳۷

۴ – بررسی دیدگاه ساموئل هانتینگتون در مورد ساختار بینالمللی . .. ………..۳۸

– در سطح اول ایالات متحده آمریکا . …..۳۸
– در سطح دوم قدرتهای بزرگ منطقهای . ………… ۳۸
– در سطح سوم قدرتهای درجه دو منطقهای . ……… ۳۸
ارکان استراتژی ژئوپولیتیک کدهای ژئوپولیتیکی….۳۹
۱ – تعریف حکومت و دولت از منافع ملی . …. ۳۹

زمینههایی که حکومت در رابطه با ملت به ایفای نقش می پردازد، کدامند؟ . …………. ۴۳

تعریف منافع ملی . … ……………………. ۴۳
ویژگیهای علایق کدامند؟ . ………………۴۴
– تقسیمبندی علایق . ……………………. ۴۴
دستهبندی اهداف از لحاظ زمان . ………….. … ۴۴
عناصر و شاخصهای عمده منافع ملی . ….. … ۴۵
عناصر و شاخصهای اهداف ملی . ………..۴۵

۲ – تهدیدات به منافع ملی . ……………….. ۴۸

– تعریف تهدید . ….. …………………… ۴۹
– ویژگیهای تهدید . ……………….. ۴۹
– ملاحظات اساسی که جریان ارزیابی تهدید را تحت تأثیر قرار میدهد، کدامند؟ . …. ۴۹
– تهدید سخت، تحت تأثیر چه عوامل و شرایطی شکل میگیرد؟ . ………. ۵۰
– چالشهایی که باعث مشکل شدن برآورد تهدید گردیده، کدامند؟ . …………۵۲
– طبقهبندی تهدیدها . .. ۵۲
– ملاحظاتی که میتواند ردهبندی اولویتهای کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، کدامند؟ . ……… ۵۳
– عمدهترین تهدید داخلی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه کدامند؟ . ……. ۵۴

-مناشقات قومی معلول چه عواملی است؟ . ….۵۵

دو واقعیت مهم هنگام بحث در مورد ماهیت قوم گرایی که باید مد نظر داشت، کدامند؟ …. ۵۵
تصورات گروههای قومی از هم را در سه نوع دسته بندی کرد . . ،» دونالد چایلد « – ۵۵
– انواع جامعه در یک گونهشناسی ساده و مفید از جوامع چندقومی که براساس ساختار، شکافهای قومی و مناسبات قدرت بنا شده کدامند؟ . …………. ۵۶
عوامل تهدید کننده محیط بینالمللی که بیشتر جنبه تهدید از نوع خارجی دارد، کدامند؟ . ……. ۵۶

سطوح پنج گانه تهدیدات بر حسب ابزار مورد استفاده برای تهدید کدامند؟ . ………….. ۵۷

الف- تهدیدات سیاسی . …………………….. ۵۷
ب- تهدیدات اقتصادی . ….. ۵۷
ج- تهدیدات اجتماعی فرهنگی . …………… ۵۸
د- تهدیدات نظامی . …………………۵۸
ه- تهدیدات زیست محیطی . ………….. ۵۸
سطوح پنج گانه تهدیدات بر حسب فضای جغرافیایی . ………….. ۵۹

۳ – واکنش برنامهریزی شده و موجه)راهکار دفع تهدید و توجیه( . ….۶۰

سه ویژگی عمده که در فضای بینالمللی کنونی خودنمایی میکند، کدامند؟ . ………. ۶۰
راهکارها )الگو رفتاری در ژئوپولیتیک( . …….۶۲
شرایطی که رعایت و لحاظ آنها میتواند انتخاب راهکار را منطقیتر و موجهتر نماید، کدامند؟ . ……..۶۳
معنی قدرت . …………………. ۶۳

ملاحظات اساسی انتخاب راهکار کدامند؟ . ….۶۵

بطور کلی دو رویکردی که دولتها برای مقابله و مواجهه با تهدید اتخاذ کرده یا میکنند، کدامند؟ . …….. ۶۷
دو روش کلی رفتاری برای تحلیل و بررسی یک وضعیت تهدید آمیز بحرانی توسط دولتهای فرصت محور کدامند؟ . . ۶۷
مدل تحریک- واکنش )مطرح در روانشناسی( در چه مواقعی انجام میشود؟ . ……… ۶۸
دستهبندی راهکارهایی که دولتها برای دستیابی به اهداف ملی خود از آنها استفاده میکنند، کدامند؟ . .. ۶۹
۱ ( استفاده از قدرت)بدون زور( . …….. ۶۹
۲ ( دیپلماسی . …. ۶۹
۳ ( اتحاد و ائتلاف . ……. ۶۹
۴ ( جنگ و درگیری فیزیکی به عنوان چاره نهایی)زور( .  ۶۹
۵ ( تحریمها . …….. ۶۹

مفهوم تحریم . ………. ……. ۶۹

دوازده راهکار مختلف که از ۵ گروه عمده روشها و ابزارهای بالا استنتاج میشود، کدامند؟ . ۶۹
نمونههایی از تنوع گزینشهای استراتژیکی برای تاکید بر تفاوتها و واکنشها را بیان کنید؟ . …….. ۷۰
علل دور دست جنگ جهانی دوم کدامند؟ . … .. ۷۱
شیوههای شروع جنگ در قرن بیست و یکم کدامند؟ ……. ۷۱
روشها و راهکارهای مورد استفاده برای دستیابی به اهداف و منافع ملی و در عین حال رفع تهدیدها، کدامند؟ . .. …….. ۷۲

۱ – جنگ سرد . ………………….. ۷۲

– اهداف جنگ سرد . …………………… ۷۲
۲ – جنگ اقتصادی . …… …………….۷۳
– شیوههای عمده جنگ اقتصادی . …………  ۷۳
سیاست خارجی و دیپلماسی . ………. ۷۳
اصول و اهداف سیاست خارجی و شیوههای حصول آنها کدامند؟ . ….. ۷۴
۱ – حفظ تمامیت ارضی و استقلال و وحدت کشور . ………… ۷۴
۲ – امنیت ملی . ………۷۴
۱-۲ – آمادگیهای سیاسی . …………. ۷۴
۲-۲ – آمادگیهای اقتصادی . …. ۷۵
۲ – ۳ – آمادگیهای نظامی . …………….۷۵

دلایل استفاده از زور در سیاست خارجی براساس تجارت تاریخی کدامند؟ . .. ۷۵

شیوههای ارتباط بین دولتها از منظر دکتر جلیل روشندل . …. ۷۶
– شیوههای ارتباط بین دولتها در قالب چهار نوع از رابطه خودنمایی میکند؟ . … ۷۶
– استفاده از زور به چه عواملی بستگی دارد؟ . …۷۶
استراتژیهای دیپلماتیک . … …………………..۷۷
روشهای سنتی استفاده شده برای حفظ و برقراری توان قوا در گذشته کدامند؟ . …۷۸
شیوه مواجهه با تهدیدات داخلی . ……………….۷۸
برای پیشگیری از درگیریهای قومی .» تیموتی دی سیک « – چهار اصل زیربنایی پیشنهادی ۷۹
برای کاهش درگیریها و اختلافات قومی در کشورهای چند قومیتی ….. » هورو ویتز « – پیشنهادات ۷۹

مطالعه بیشتر