فایل پاورپوینت درس اخلاق در زیست فناوری

فایل پاورپوینت درس اخلاق در زیست فناوری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1mb
نویسنده
90,000 تومان 7,900 تومان

توضیحات فایل:

فایل پاورپوینت درس اخلاق در زیست فناوری

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت درس اخلاق در زیست فناوری با موضوع : ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ـ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ می باشد که با فرمت ppt در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فایل پاورپوینت درس اخلاق در زیست فناوری:

با موضوع : ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ـ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ

با فرمت ppt

در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش

چکیده :

ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر درﺣﻴﻄﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎﻣﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎده ۵۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎرﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺒﺎﺳﺎزی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.

الف: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ

۱ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻢ :

ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺎدرزادی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺴمت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد :

ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻛﺎرﻛﺮدی:

ﻣﺜﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔّﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ اﺻﻼﺣﻲ:

ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺮورت ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.

انواع جراحی های ترمیمی:

از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ در آﻣﺮﻳﻜا و ایران ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﺘﺎن، جراحی پلک،اتوپلاستی، رینوپلاستی، لیپوساکشن، جراحی پلاستیک بینی، جراحی پلاستیک شکم اشاره نمود. ﺑﺮﺧﻲ آﻣﺎرﻫﺎ اﻳﺮان را ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﻲ در رﺗﺒﻪ اول ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ نموده اند…

مطالعه بیشتر