منابع جدید کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۹۶

منابع جدید کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۹۶
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,500 تومان

توضیحات فایل:

منابع جدید کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۹۶

با توجه به تغییراتی که در رشته ها و موارد امتحانی آزمون ورودی دکتری PHD سال ۱۳۹۶ نیمه متمرکز بوجود آمد،مجموعه علوم جغرافیایی نیز با تغییراتی همراه بود و همانند گذشته به ۱ رشته تخصصی تقسیم شد. منابعی که این سرفصلها را پوشش میدهد در ذیل به تفصیل آمده است.

 

دروس تخصصی

 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، سمت
 جغرافیای شهری ایران، اصغر نظریان، پیام نور
 پویایی نظام شهری ایران، اصغر نظریان، مبتکران
 نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی و حسین صفری سناجردی، سمت
 برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری، سمت
 فرایند برنامهریزی شهری در ایران، رهنمایی و شاه حسینی، سمت
 از شار تا شهر، محسن حبیبی، دانشگاه تهران
 پویش شهرنشینی، ناصر عظیمی، آذرخش
 مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، کرامت اله زیاری، چابهار
 کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری، میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا، نشر علم نوین
 مبانی برنامه ریزی شهری، جی. کی. هیراسکار، غلامرضا لطیفی مترجم ،علم
 اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، مظفر صرافی ، جمیله توکلی نیا و حسن محمدیان مصمم، نشر قدیانی
 کلانشهرهای چندهسته ای، پیتر هال؛ کتی پین، کرامت اله زیاری مترجم، دانشگاه تهران

 جهانی شدن و شهر، جان رنه شورت، یونگ-هیون کیم، احمدپوراحمدمترجم،

شایان رستمی مترجم، جهاد دانشگاهی

 نظریه شهری ارزیابی انتقادی، جان رنه شورت، کرامت اله زیاری مترجم،

دانشگاه تهران

 مقالات مرتبط با : نظریه های رشد هوشمند، نوشهرگرایی، توسعه

پایدارشهری، توسعه میان افزا، پراکنده رویی شهری، TND،TOD ،تاب آوری

شهری، بازآفرینی شهری، طرح های ساختاری – راهبردی و…

روش تحقیق

 روش تحقیق، محمدرضا حافظ نیا، سمت

 روش تحقیق کیفی، ترجمه پوراحمد و اسکندری، سمت

 روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد و عباس بازرگان، آگه

 روش تحقیق میدانی، بهلول علیجانی، پیام نور کتاب باریک وکم حجمیه

 نحوه انجام تحقیقات در علوم اجتماعی، ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نائیبی ۵۵۰ص

 روش تحقیق در مدیریت بارویکرد پیمایشی، غالمرضا خاکی، نشر فوژان

 روش تحقیق در علوم تربیتی، علی دالور، سمت جلد آبی

 روش تحقیق در علوم تربیتی، مدرسان شریف، ۶۰۰ ص

زبان انگلیسی

 برای زبان هم کتاب ۵۰۴ ،کتاب لغات ضروری تافل و کتاب ۱۱۰۰ واژه، همچنین

کتاب تافل راهنمای ابراهیم نظری تیموری کتاب جامعی برای لغت و گرامر می

باشد.

 

مطالعه بیشتر