تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام .

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام .
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,760 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام .

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این بخش تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام در قالب ورد تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

تحقیق  حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و بر اساس اهداف از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز و به منظور اندازه گیری ریسک کاهش قیمت سهام، از معیار هاتن و همکاران( ۹۰۰۲)استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲را شامل می شود و بر این اساس با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۳۰۲ شرکت به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب و بر اساس جدول دمورگان تعداد ۵۶ شرکت به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.

متغیر مستقل در این تحقیق، مدیریت سود و متغیر وابسته، ریسک کاهش قیمت سهام می باشد. همچنین، برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده و برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شد. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار EVIEWS 7 انجام شد. نتیجه تحقیق نشان داد بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام

مشخصه شرکتهای بزرگ، ساختار مالکیت گسترده و تفکیک مالکیت از مدیریت است. این بدان معنا است که سهامداران کنترل اثربخشی را بر مدیران اعمال نمیکنند)ابرهیمی و همکاران،۱۳۳۱)در واقع مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیریت در تالش است تا تصویر مناسبتری از شرکت برای ذینفعان ارائه دهد(لی کوهن و۱ همکاران،۲۱۱۴ ،)زیرا این تصویر بر منافع مدیران تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم دارد (فخاری و همکاران،۱۳۳۱ .) بنابراین همواره این نگرانی بالاخص در زمان بحران های مالی وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد مالی شرکتها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند،

مطالعه بیشتر