جامع ترین پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

جامع ترین پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,300 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جامع ترین پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک دکتر اعرابی می باشد که در حجم ۱۵۹ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.

 چکیده محتوای فایل پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک:

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین , اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.

تدوین استراتژی:

در این مرحله ماموریت سازمان / شرکت تعیین شده , عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها , تهدیدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.

اجرای استراتژی:

در این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوندو سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.

فهرست مطالب 

مفهوم مدیریت استراتژیک

تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

الگوی مدیریت استراتژیک

سطوح مدیریت استراتژیک

سطح کل سازمان

سطح بخشی

سطح وظیفه ای

سطوح مدیریت استراتژیک

چارچوب جامع تدوین استراتژی

فرایند انتخاب استراتژی

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

مشخصات ماموریت

بررسی عوامل خارجی

عناصر محیط عمومی

عناصر محیط تخصصی

اجزای محیط خارجی شرکت (شامل محیط عمومی و تخصصی)

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

کاربرگ های بررسی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

بررسی عوامل داخلی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

گام های تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

قوت ها و ضعف های سازمان

تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

تجزیه و تحلیل سوات

استراتژی های SO

استراتژی هایWO

استراتژی های WT

استراتژی های ST

استراتژی های چارچوب سوات

شناسایی استراتژی های ممکن

ماتریس SPACE

مطالعه بیشتر