پروژه ارشد مدیریت بازاریابی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پروژه ارشد مدیریت بازاریابی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارشد مدیریت بازاریابی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

این فایل حاوی مطالعه فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات (مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی ) با فرمت ورد-قابل ویرایش در ۱۱۳ صفحه میباشد، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.

 

مقدمه :

در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید،سالها طول کشید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود باید باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی بسیارمورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شد.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری است……………..

 

فهرست مطالب پروژه ارشد مدیریت بازاریابی: فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

بخش اول) بازارگرایی  ۱

۱-۱ مفهوم بازارگرایی (گرایش به بازار) ۲

۱-۲- فلسفه بازارگرایی  ۳

۱-۳- مؤلفه های بازارگرایی  ۴

۱-۴- دیدگاههای بازارگرایی معاصر  ۷

…………………..

۱-۵-۱-۱- خلق اطلاعات   ۱۶

۱-۵-۱-۲- توزیع و تبادل اطلاعات   ۱۷

۱-۶- مشتری مداری: ۱۷

۱-۷- رقیب گرایی  ۱۹

…………….

بخش دوم ) سازمانهای بازارگرا ۲۵

۲-۱- شرکتهای بازارگرا و بازارگرایی در شرکتها ۲۵

۲-۲- شاخصها و فرصتهای توسعه بازارگرایی در شرکتها ۲۷

۲-۲-۱- عوامل محیط داخلی شرکتها: ۲۷

۲-۲-۲- عوامل محیط صنعتی  ۲۸

۲-۲-۳- عوامل مرتبط با مدیریت عالی شرکتها ۲۹

۲-۳- پیامدهای بازارگرایی برای سازمان  ۳۱

بخش سوم )مدلهای بازارگرایی ۳۳

بخش چهارم ) رفتار بازار گرا ۳۶

۴-۱- رفتار بازار گرای صادرات   ۳۶

۴-۲- شاخصها و مولفه های رفتار بازار گرای صادرات   ۳۷

۴-۲-۱- ساختار صادرات   ۳۷

۴-۲-۱-۱ رسمیت صادرات   ۳۸

۴-۲-۱-۲- تمرکز صادرات   ۳۹

……………

۴-۲-۳-۳- تجربه صادرات   ۴۴

۴-۲-۴- محیط صادرات   ۴۴

۴-۳- پیش زمینه و مدل مفهومی  ۴۵

۴-۳-۱- ارائه یک مدل از رفتار بازار گرایی صادرات (EMO) 47

۴-۳-۲- جدول شاخصها و مولفه های مدل مفهومی تحقیق  ۴۷

………….

  فصل دوم : روش تحقیق و مواد

بخش اول ) روش تحقیق  ۵۰

۱-۱- قلمرو تحقیق  ۵۱

۱-۱-۱- قلمرو زمانی

   ………………

۱-۲-۲-۱- پرسشنامه

……………

۱- ۳-۱ روایی/ اعتبار

۱-۳-۱-۱- اعتبار یا روایی محتوا

۱-۳-۲- پایایی/ قابلیت اعتماد ۵۸

۱-۳-۲-۱- روش آلفای کرونباخ  ۵۹

۱-۴- فرضیات

۱-۵- بیان مساله

۱-۶- اهمیت ضرورت تحقیق

۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۸-محدودیتهای تحقیق

فصل سوم :نتایج تحقیق

مطالعه بیشتر