پروژه ارشد با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

پروژه ارشد با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارشد با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

این پروژه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران در دانشگاه الزهرا(س) دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در۱۱۳ صفحه با فرمت pdf(آماده پرینت) در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

Related image

 

چکیده ای از متن پروژه ارشد با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

مسکن یکی از شاخصهای مهم شناسایی فقر و محرومیت می باشد.آنچـه در مـورد مـسکن درسیاست های عمومی حائز اهمیت است ، مسکن گروه هایکـم درآمـد و ویژگی هـای آن اسـت.

فـراهم آوردن سر پناه مناسب و همچنـین ارائـه خـدمات و امکانـات شـهری در حـال حاضـر از عمـده تـرین مشکلات جمعیت شهری رو به افزایش تهران است. در پی تشدید مهاجرت به شهر تهران کم کم زمینه های شکل گیری محلات فقیر نشین فراهم شد که تبدیل به مراکز جرم خیز و رشـد ناهنجـاری هـای اجتماعی . شدند در این پژوهش با توجه به اهمیت مسکن، به بررسی درصد فقر مـسکن در خانوارهـای کم درآمد و ارتباط آن با ویژگی های مختلف سرپرست خانوار در شهر تهران پرداخته شده است.

در این مطالعه، با استفاده از معیار سنجش فقر فوستر، گریر توربک، ( ۱۹۸۴ )فقر درآمدی خانوارهـا در تهران محاسبه وسپس فقر مسکن در خانوارهای کم درآمد در شهر تهران بررسـی مـی شـود.

نیـاز بـه مسکن، با استانداردهای مسکن که حداقل سطح کیفیت را برای مسکن در

نظر میگیرد، مـورد بررسـی قرار رگ فته است .به منظور محاسبه فقر مسکن از

دو شاخص سرانه سطح زیر بنا و تـراکم نفـر در اتـاق استفاده شده است .

همچنین وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نموده و با استفاده از

مدلهای رگرسیونی لاجیت شدت تأثیرگذاری ویژگیهـای سرپرسـت خـانوار شـامل

سـن سرپرسـت، جنـسیت،وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی و همچنین نحوه

مالکیت واحد مسکونی و بعـد خـانوار انـدازه گیـری شده است.

مطالعه بیشتر