جامع ترین پروژه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

جامع ترین پروژه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین پروژه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

دانش پژوهان عزیز در این بخش پروژه ارشد مدیریت دولتی باعنوان تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۴۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است .

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) است.. در پژوهش حاضر پس از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه­ گیری طبقه­ ای از بین مدیران و کارشناسان ۹۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ۱۰۰پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت ۹۲ پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده­ های گرد­آوری شده از روش­ مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار Amos استفاده گردیدو نتایج حاکی از آن بود که داده­های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

فهرست مطالب جامع ترین پروژه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

عنوان صفحه

فصل اول- طرح و کلیات تحقیق………….۱

مقدمه……………………………………………..۲

بیان مسئله…………………………….۲

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….۳

چارچوب کلان نظری تحقیق……………………..۴

گزاره­های تحقیق……………………۱۲

هدف تحقیق ………………………………………۱۲

نقشه راه تحقیق……………….۱۵

پیشینه تحقیق…………………………..۱۵

شرح واژه­ها و اصطلاحات تحقیق…………………….۱۷

فصل دوم- مبانی نظری پژوهش………………………………۱۸

مقدمه………………………………۱۹

مدیریت استعداد …………………………۱۹

مفهوم سازی های اولیه از مدیریت استعداد ……………….۲۰

تعریف مدیریت استعداد ………………………..۲۱

اهداف مدیریت استعداد ……………………۲۵

فرآیند مدیریت استعداد ……………………۲۵

شرایط اجرای مدیریت استعداد…………………………..۲۵

نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد………………..۲۶

مزایا و دلایل اهمیت مدیریت استعداد…………………………..۲۷

ماهیت استراتژی مدیریت استعداد…………………………..۳۰

مدل­های مدیریت استعداد…………………………..۳۰

جذب و شناسایی استعدادها………………۳۵

انتخاب استعدادها…………………………………۳۷

بکارگیری استعدادها……………….۳۷

توسعه استعدادها……………………………….۳۹

نگهداری از استعدادها…………………۴۲

موفقیت در برنامه مدیریت استعداد……………………….۴۳

نتایج مدیریت استعداد………………….۴۴

استعداد و تعهد……………………….۴۸

تعهد سازمانی کارکنان ……………….۴۸

مقدمه………………………………..۴۸

مفهوم سازی های اولیه از تعهد سازمانی …………………..۴۹

تعاریف تعهد سازمانی…………………..۵۰

تعهد سازمانی در ایران……………………….۵۶

مدل­های تعهد سازمانی…………………….۶۲

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………۶۸

علل تعهد سازمانی……………………………۷۴

پیشینه تحقیق………………..۷۸

نتیجه­گیری و ارائه مدل مفهومی………………….۸۱

جمع­بندی…………………….۸۳

فصل سوم- روش اجرای تحقیق………………..۸۴

مقدمه………………………..۸۵

روش تحقیق……………………..۸۵

متغیرهای تحقیق……………….۸۵

روش­های گردآوری داده­ها…………………۸۶

روایی و پایایی پرسشنامه……………….۸۸

جامعه آماری………………………..۹۰

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه…………………..۹۱

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………۹۲

جمع­بندی…………………..۹۴

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری یافته­های تحقیق……..۹۵

مقدمه آمار توصیفی……………….۹۶

آمار استنباطی………………۹۹

آزمون نرمال بودن مؤلفه­ها………………….۱۰۰

بررسی سوالات پژوهش……………………..۱۰۲

معادلات ساختاری برای مدل مفهومی پژوهش…………………۱۰۳

خلاصه نتایج آماری………………………….۱۰۴

نتیجه­گیری و جمع­بندی…………….۱۰۵

فصل پنجم- نتیجه ­گیری و پیشنهادات…………………۱۰۶

مقدمه………………………۱۰۷

بحث و نتیجه­گیری……………….۱۰۹

مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات گذشته…………….۱۰۹

محدودیت­های تحقیق………………..۱۱۰

پیشنهادات برای مطالعات آتی……………۱۱۳

خلاصه و نتیجه­گیری……………… ۱۱۳

منابع ……………………۱۱۴

فهرست اشکال:

شکل۱-۲: مدل مدیریت استعداد……………….۱۱

شکل۱ـ۱: مراحل تهیه و تنظیم پرسشنامه…………………… ۱۴

شکل ۲-۱: توسعه ابعاد بین المللی) مدل جامع مدیریت استعدادهای درخشان DDI………………………..30

شکل ۲-۲٫مدل استعدادهای درخشان ………………۳۳

شکل ۲-۳: استراتژی استعدادها……………….۳۴

شکل ۲-۴: توسعه استعدادها…………………………۴۰

شکل ۲-۵: مدل توسعه استعدادها……………….۴۱

شکل ۲-۶: دیدگاه­های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی…………۵۳

شکل ۲-۷: ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن می­یر……………..۶۷

شکل۴-۱: مدل استاندارد………….۱۰۳

شکل ۴-۲ : مدل معادلات ساختاری………………۱۰۴

فهرست جداول:

مطالعه بیشتر