پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM می باشد که در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۳۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

مقدمه:

ضریب بهره وری زمان تکمیل پروژه و به تبع ان هزینه را تحت تاثیر قرار می دهد لذا نقش اساسی در انتخاب شدن یا نشدن حفر مکانیزه به عنوان روش حفر بازی می کند.زمان حفر ماشین به کل زمان پروژه یا عملیات روزانه را ضریب بهره وری می گویند.

این ضریب تابعی از شرایط زمین – نوع ماشین – تاسیسات پشتیبانی – مدیریت پروژه و در نهایت تجربه کارکنان است. حاصلضرب نرخ نفوذ در ضریب بهره وری را نرخ پیشروی می گویند. نرخ نفوذ نرخ پیشروی انی ماشین است و از هندسه تونل و ویژگیهای سنگ و پارامترهای ماشین تاثیر می پذیرد.

تاکنون مدلهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شده است و هر کدام تعدادی از پارامترهای موثر را منظور کرده اند. در این مطالعه به پیش بینی نرخ نفوذ بر مبنای تردی در فصل چهارم و بر مبنای نتایج آزمون پانچ در فصل پنجم پرداخته شده است.

آزمایشهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ و بهره وری ایجاد شده اند که برخی از آنها در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است. فرایند برش سنگ توسط برش دهنده های دیسکی – توزیع فشار پیرامون دیسکها و نحوه محاسبه نیروهای وارد بر دیسک در فصل سوم مفصل توضیح داده شده است.

فهرست پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

مقدمه

فصل اول

۱- اشنایی و سابقه………. ۱

۱-۱- نرخ پیشروی….. ۳

۱-۲- نرخ نفوذ…… ۳

فصل دوم

۲- آزمون های مورد نیاز برای پیش بینی بهره وری TBM…… 11

۲-۱- آزمون تعیین تردی…….. ۱۱

۲-۲- آزمایش اندیس جی سیورز…… ۱۲

۲-۳- آزمون سایش……… ۱۲

۲-۴- آزمون اندیس سوشار……. ۱۳

۲-۵- آزمون های برش ازمایشگاهی……۱۴

۲-۵-۱- آزمون برش خطی…… ۱۴

۲-۵-۲- آزمون برش دورانی….. ۱۶

۶-۲- آزمون پانچ……… ۱۶

۲-۶-۱- تاریخچه آزمون……. ۱۸

۷-۲- آزمون های تعیین سختی……. ۱۸

۸-۲- آزمون های مقاومت سنگ…… ۱۹

۹-۲- خواص توده سنگ……. ۱۹

فصل سوم

۳- تحلیل مکانیسم برش سنگ توسط برش دهنده های دیسکی…. ۲۱

۳-۱- فرضیات پایه… ۲۲

۳-۲- توزیع فشار و فرایند برش……. ۲۶

۳-۳- طراحی ماشین و محاسبات…… ۳۳

۳-۴- پیش بینی نرخ نفوذ……. ۳۳

فصل چهارم

۴- پیش بینی نرخ نفوذ بر اساس تردی……. ۳۷

۴-۱- ارزیابی برخی داده های حاصل از آزمایش..۳۸

فصل پنجم

۵- پیش بینی نرخ نفوذ با استفاده از نتایج آزمون پانچ….. ۴۸

۵-۱- تعیین نرخ نفوذ…… ۴۸

۵-۲- رده بندی سنگ با استفاده از آزمون پانچ….۵۱

۵-۳- آزمون پانچ ابزاری جهت ارزیابی پارامترهای ماشین.. ۵۴

فصل ششم

۶- پیش بینی نرخ نفوذ بر مبنای مدل فازی – عصبی و نرخ پیشروی با بهره گیری از

شبکه عصبی……. ۵۶

۶-۱- روش فازی – عصبی…… ۵۶

۶-۱-۱- اجزاء منطقی…… ۵۸

۶-۱-۲- اجزاء عددی…… ۵۹

۶-۲- مدل نرخ نفوذ ( روش عصبی – فازی)..۶۰

۶-۲-۱- ویژگیهای توده سنگ….. ۶۰

۶-۲-۲- ویژگیهای ماشین…… ۶۰

۶-۲-۳- هندسه تونل……. ۶۱

۶-۲-۴- تحلیل داده ها…. ۶۲

۶-۲-۵- مدلهای عصبی – فازی ( روش تاکاگی – سوگنو)…. ۶۴

۶-۳- مقایسه با روشهای مختلف.. ۶۸

۶-۴- مدل نرخ پیش روی ( بر مبنای شبکه عصبی)…..۶۹

۶-۴-۱- انتخاب ساختار مدل و کاهش متغییرها..۶۹

۶-۴-۲- الگوریتم آموزش شبکه عصبی…… ۷۱

۶-۴-۳- توپولوژی شبکه عصبی…… ۷۱

۶-۴-۴- بهبود قابلیت تعمیم شبکه عصبی…… ۷۱

۶-۴-۵- نتایج – تفسیر – اعتبار و توان تعمیم مدل… ۷۳

۶-۴-۶- مقایسه با مدلهای آماری…. ۷۳

فصل هفتم

۷- پیش بینی بهره وری TBM با استفاده از … ۷۴

۷-۱- و ……. ۷۴

۷-۲- سایش برش دهنده……. ۸۱

۷-۳- رابطه میان نرخ نفوذ و نرخ پیشروی با … ۸۲

۷-۴- تخمین زمان اتمام تونل…… ۸۴

فصل هشتم

۸- پیش بینی بهره وری TBM براساس فاکتور پایداری تونل.۸۵

۸-۱- تخمین ضریب بهره وری…… ۸۶

۸-۲- تخمین نرخ پیشروی….. ۸۷

۸-۳- مثالی از کاربرد مدل….. ۸۹

۸-۴- تخمین زمان اتمام تونل…… ۹۲

فصل نهم

۹- پیش بینی بهره وری TBM برمبنای روش NTH… 94

فصل دهم

۱۰- پیش بینی بهره وری TBM بر مبنای روش CSM….. 106

۱۰-۱- نیروهای عمودی روی برش دهنده… ۱۰۸

۱۰-۲- نیروهای غلتشی ….. ۱۰۹

۱۰-۳- رابطه مدرسه عالی معدن کلرادو جهت تعیین نیروهای روی برش دهنده در

یک نفوذ مشخص…. ۱۱۳

۱۰-۴- تصحیح نرخ نفوذ… ۱۱۶

۱۰-۴-۱- شاخص دشواری زمین (GDI )… 116

۱۰-۴-۲- انرژی ویژه……. ۱۱۷

۱۰-۴-۳- اصلاحات پیشنهادی روش CSM جهت تخمین نرخ پیشروی… ۱۱۷

نتیجه گیری….. ۱۲۲

منابع….. ۱۲۴

مطالعه بیشتر