پاورپوینت تحول بنیادین در آموزش و پرورش در ۳۳ اسلاید

پاورپوینت تحول بنیادین در آموزش و پرورش در ۳۳ اسلاید
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت تحول بنیادین در آموزش و پرورش در ۳۳ اسلاید

کاربران گرامی،محصول مورد نظر شامل پاورپوینت تحول بنیادین در آموزش و پرورش در ۳۳ اسلاید قابل ویرایش بهمراه پاورپوینت سند تحول بنیادین در ۱۴ اسلاید قایل ویرایش می باشد که پس از پرداخت انلاین،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تحول بنیادین در آموزش و پرورش،بخشی از متن چند اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۵

ضرورت های ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش

۱)نیازمندی آموزش و پرورش به تحول
۲)عدم بنیان آموزش و پرورش بر اساس هندسه صحیح
۳)حاکمیت رویکرد ضد دینی در طراحی اولیه آموزش و پرورش
۴)ضدیت و بی توجهی به حفظ هویت ملی
۵)غربزدگی نظام آموزش وپرورش
۶)عدم روز آمدکردن آموزش و پرورش
۷)عدم پاسخگویی به نیازهای حقیقی کشور
۸)وجود عیوب مهم در شیوه ها و مولفه های نظام آموزشی

محتوای اسلاید ۱۰

مدرسه در افق چشم انداز۱۴۰۴

ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﮥ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﻧﻘﻄﮥ اﺗﮑﺎی دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ در رﺷﺪ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر

ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ

ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای وﻣﻠﯽ

ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و اﺧﺘﯿﺎری ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس نظام ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ

محتوای اسلاید ۱۳

هدف های عملیاتی

عمیق تربیت و آداب اسلامی و تقویت اعتقاد به ارزش های انقلاب اسلامی

تروﯾﺞ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺣ ﯿﺎ،ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در تربیت فرزند

تاﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮﺧﻮرداری با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر

محتوای اسلاید ۲۱

گام های تحول بنیادین
گام اول: تدوین فلسفه آموزش و پرورش
گام دوم: تعیین ویژگی های انسان مطلوب
گام سوم: طراحی نظام مطلوب
گام چهارم: طراحی محتوای برنامه های آموزشی
گام پنجم: تربیت مجریان مستعد و لایق
گام ششم: اقدام شجاعانه در اجرای برنامه ها

مطالعه بیشتر