پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست

پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
10,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست (مطالعه موردی استان تهران) با فرمت ورد در ۱۴۰ صفحه قابل ویرایش آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

فهرست مطالب پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست :

۱-۱- مقدمه فصل اول. ۲

۱-۲-  بیان مسئله. ۶

۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش…. ۱۰

.۱-۴-   اهداف پژوهش…. ۱۱

۱-۵- چارچوب نظری.. ۱۲

۱-۶ – مدل تحقیق.. ۱۳

۱-۷ – فرضیات پژوهش…. ۱۳

۱-۸ – قلمرو پژوهش…. ۱۴

۱-۹ – تعاریف… ۱۴

۱-۹-۱- تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی.. ۱۴

۱-۹-۲- تعریف مفهومی عملکرد. ۱۵

۱-۹-۳- تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی.. ۱۶

۱-۹-۴- تعریف عملیاتی عملکرد. ۱۶

۱-۱۰-  ساختار کلی پژوهش…. ۱۷

۲-۱-  مقدمه فصل دوم. ۱۹

۲-۲ – مبانی نظری.. ۲۲

۲-۲-۱ – مروری بر مفاهیم مسئولیت اجتماعی.. ۲۲

۲-۲-۱ –۱- مدلهای مسئولیت اجتماعی سازمان. ۳۰

۲-۲-۱ – ۲-اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی.. ۳۲

۲-۲-۱ – ۳- سیر تحول رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان ها ۳۳

۲-۲-۱ – ۴- استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی.. ۳۵

۲-۲-۱– ۵- زمینه های مسئولیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۲-۱ – ۶- مشکلات پذیرش وایفای مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۴۰

۲-۲-۲- عملکرد. ۴۲

۲-۲-۲- ۱- عوامل عملکرد. ۴۷

۲-۲-۲ – ۲- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. ۴۸

۲-۳- سازمان مورد مطالعه. ۵۲

۲-۴ – بیشینه پژوهش…. ۵۴

۲-۴-۱- بیشینه ی پژوهش های خارجی.. ۵۴

۲-۴-۲-  بیشینه ی پژوهش های داخلی.. ۵۷

۲-۴- خلاصه فصل.. ۵۹

۳-۱- مقدمه فصل سوم. ۶۱

۳ -۲- روش تحقیق.. ۶۲

۳-۴-روشهای آماری استنباطی.. ۶۲

۳-۴-۱- روش رگرسیون.. ۶۲

۳-۵-  فرضیات پژوهش…. ۶۳

۳-۶- جامعه ونمونه آماری.. ۶۳

۳-۷-  روش نمونه گیری وحجم نمونه. ۶۴

۳-۸-  متغیرهای پژوهش…. ۶۴

۳-۹–  ابزارهای تحقیق.. ۶۵

۳-۱۰-  روش گرداوری اطلاعات.. ۶۶

۳-۱۱- نمره گذاری و شرح روشهای کمی وکیفی تحلیل داده ها ۶۶

۳-۱۴-جدول مفهومی تحقیق.. ۶۹

۳-۱۵- خلاصه فصل.. ۷۰

۱-۴ – مقدمه فصل چهارم. ۷۲

۲-۴- توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگیهای عمومی). ۷۲

۲-۲-۴-میزان تحصیلات… ۷۴

۳-۲-۴-میزان تحصیلات… ۷۵

۳-۴- شاخصهای توصیفی.. ۷۶

۴-۴-آزمون فرضیه ها ۷۷

۴-۴-۱- بررسی نرمال بودن داده ها ۷۷

۴-۴-۲- فرضیه اصلی.. ۷۹

۴-۴-۳-  فرضیه فرعی اول. ۸۴

۴-۴-۴-  فرضیه فرعی دوم. ۸۸

۴-۴-۵-  فرضیه فرعی سوم. ۹۱

۴-۴-۶ – فرضیه فرعی چهارم. ۹۵

۴-۶-۷- بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. ۹۹

۵-۱- مقدمه فصل پنجم. ۱۰۳

۵-۲-بحث وبررسی.. ۱۰۳

۵-۳-پیشنهادات: ۱۰۵

منابع.. ۱۰۹

پیوست ها ۱۱۶

به همراه جداول و شکل

مطالعه بیشتر