دانلود پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش
نوع فایل
ppt
حجم فایل
260kb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود :

محتوای اسلاید ۲

مقدمه

دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود

اقتصاد دانشبنیان، شیوه ارزشیابی شرکت­ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‏ها، انگیزه تحقیقات گسترده­ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد، دارایی نامشهود یا Intangible Asset  که گاهی با IA  هم نمایش داده می‌شود، راهبردی و بااهمیت هستند. در حال حاضر در ایران، مطالعات اندکی در مورد دارایی­های نامشهود انجام‌ شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط دارایی­های نامشهود با ارزش بازار شرکت­ها در بورس تهران است. ایجاد این دارایی­ها نیزروندی رو به رشد دارد. نکته قابل‌ توجه آن است که هنوز دارایی­های مشهود در تعیین ارزش بازار شرکت‏های بورس تهران نقش اساسی دارد، هرچند که این دارایی­ها روندی کاهشی را در تبیین ارزش بازار شرکت‏ها دارند.

پاورپوینت حسابرسی دارایی های نامشهود

محتوای اسلاید ۱۱

طبقه بندی دارایی نامشهود

در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی داراﻳﻴﻬﺎ، از ﺁﻧﺠﺎ که  ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی داراﻳﻴﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد بیش از یک دوره مالی است ﻟﺬا ﺁﻧﻬﺎرا ﺟﺰء داراﻳﻴﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺟﺎری ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی میکنند.
از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، داراﻳﻴﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و غیرﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺗﻔﻜﻴک می ﺷﻮﻧﺪ . داراﻳﻴـﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸـﻬﻮد ﻗـﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎیی ﻋﺒـﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻘﻮﻗـﻲ که ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺁﻧـﻬﺎ ﻣﺠـﺰا از واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎری اﺳـﺖ و ﺑــﻪ ﻃــﻮر جداگانه قابل فروشند مانند حق اختراع و حق تالیف داراﻳﻴﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻘﻮﻗﻲ که ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ از واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮقفلی

در ﺣﺴﺎﺑﺪاری داراﻳﻴﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸــﻬﻮد همان اﺻـﻮل و روﺷﻬﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری اﻣـﻮال، ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﺁﻻت و ﺗﺠـﻬﻴﺰات کاربرد دارد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ که :

۱ . هنگام ﺗﺤﺼﻴﻞ، دارایی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ می ﮔﺮدد.
۲ . هنگام ﻓﺮوش ﻳﺎ واﮔﺬاری، ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﻪ ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ارزش دﻓــﺘﺮی دارایی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻈﻮر می ﮔﺮدد.
۳ . در ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ هزینه ﺑﺎ درﺁﻣﺪ به کار ﻣﻲرود.

مطالعه بیشتر