دانلود فایل پی دی اف قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل پی دی اف قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
3mb
نویسنده
دسته بندی
80,000 تومان 6,500 تومان٪92 تخفیف

توضیحات فایل:

دانلود فایل پی دی اف قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل فایل پی دی اف قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرمت pdf در ۱۷۳ صفحه می باشد. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پی دی اف قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

فصل اول

کلیات
اھداف
ھدف کلی
آشنایی با برخی مفاھیم کلی و زیر بنایی حقوقی مرتبط با موضوع این کتاب و توانایی مقایسه شکلی و محتوایی قوانین اساسی کشورھای مختلف با یکدیگر.

۱- آشنایی با مفھوم حقوق، علم حقوق، قواعد حقوقی و ناشناخته ھای علم حقوق.
۲- آگاھی از تعریف قانون اساسی
۳- آشنایی با انواع قانون اساسی
۴- آگاھی از تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران
۵- دانستن چگونگی بازنگری آن در قانون اساسی.

برای فھم بھتر مطالب این کتاب، شایسته است ابتدا به اختصار با مفاھیم اساسی و زیربنایی این موضوع آشنا شویم. آشنایی با مفاھیمی مانند حقوق، علم حقوق قواعد حقوق ما را قادر خواھد ساخت تا ضمن شناخت اجمالی دانش واژه ھای علم حقوق، مباحث مربوط به قانون اساسی و سایر مسائل حقوقی را نیک تر دریابیم.

الف)تعریف حقوق:

لفظ حقوق در معانی مختلفی بھه کار میرود که برخی از آنھا بدین قرار است:

۱- جمع حق: حق در این مفھوم،>> امتیازی است که به موجب قوانین یا دیگر منابع حقوق، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران برای اشخاص رسمیت شناخته میشود و دیگران مکلف به رعایت آن اند<<؛ مانند حق مالکیت ،حق زوجیت، حق مشارکت سیاسی و حق تابعیت. اصل نوزدھم قانون اساسی به ھمین معنا اشارت دارد: >>ھمه مردم ایران از ھر غم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند. << کلمه حقوق در این مثال شامل ھمه حق ھایی است قانون برای افراد در نظر گرفته است.

۲- مجموعه قواعدی که بر اشخاص حکومت می کند، از این نظر که در اجتماع اند؛

۳- علم حقوق: در این معنا، ھمواره کلمه حقوق به صورت جمع به کار می رود و صورت مفرد برای آن تصور نمی شود.

۴- مزد ماھیانه: بنابراین از آنجا که لفظ حقوق در معانی متعددی به کار رفته برگزیدن ھر یک از معانی توجه قرنی ھھا موقعیت سخن باشد.

مطالعه بیشتر