no-img
فایل فولدر

دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی
zip
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
45.6MB

دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی


Image result for ‫مقاله بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی‬‎

 

شرح مختصر:

مقاله بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش در ۱۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده
بدلیل مشکلات نمایندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز درکنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد .برای این منظوربا استفاده از اطلاعات و داده های ترکیبی ۹۴ شرکت طی دوره ۹۰-۸۶ ، فرضیات این مطالعه آزمون شد.جهت برآورد مدل از تکنیک پنل دیتا استفاده گردید. نتایج پژوهش در اکثر مدلها حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

مفاهیم کلیدی :

مقدمه
واژه راهبری شرکتی تا بیست سال قبل در زبان انگلیسی وجود نداشته است، با این حال، در دو دهه اخیر نه تنها در ادبیات نظری، بلکه در مباحث سیاست گذاران بخش عمومی نیز اهمیت پیدا کرده است (زینگالس،۱۹۹۷). تعاریف ارائه شده از راهبری شرکت ها، عمدتاً دو دیدگاه محدود و گسترده را در برمی‌گیرد .در دیدگاه های محدود که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود، راهبری شرکت به رابطه شرکت وسهامداران محدود می شود. ازطرف دیگر، در دیدگاه گسترده، راهبری شرکت ها را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها، بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و غیره وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان ارائه میشود. بررسی تعاریف و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که راهبری شرکت ها مفهومی فراگیر است و هدف نهایی آن دستیابی به موارد و اهدافی چون، پاسخگویی، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان درشرکت هاست(حساس یگانه، ۱۳۸۴). در واقع، هدف نهایی نظام راهبری شرکتها، نه تنها کاهش مشکل نمایندگی و همسو نمودن منافع کارگمار با منافع کارگزار، بلکه تأمین منافع تمام گروهای ذینفع در شرکتها و واحدهای تجاری است. بنابراین، به لحاظ نظری، انتظار میرودکه ویژگیهای یک نظام راهبری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها تأثیرگذار باشد، زیرا راهبری اثربخش موجب میشود پیامدهای نامناسب ناشی از تضاد منافع بین مدیران و مالکان، نظیرسوء استفاده از قدرت،کاهش یابد.
در پژوهش حاضر تلاش شده است این موضوع بررسی گردد که “آیا بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد یا خیر؟”.
در این فصل به کلیات تحقیق میپردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان میشوند. سپس به ترتیب: قلمرو تحقیق و تعریف متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.

مبانی نظری و پیشینیه تحقیق
بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است. سنجش عملکرد در فرآیند تصمیمگیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه ی اقتصاد مالی است، پس کارکرد معیارهای حسابداری و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است (کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۹).
باشکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل: اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶). جداشدن مالکیت از مدیریت، ابتدا توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ مطرح گردید و برای اولین بار توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. امروزه مشکل تفکیک مالکیت از مدیریت، بیانگر این موضوع است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه گذاران استفاده خواهند کرد (درابتز و همکاران، ۲۰۰۴). حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و در صدد حفاظت از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت شرکت ها میباشد.

 

۳,۵۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید