تحقیق ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان

تحقیق ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,900 تومان

 توضیحات فایل:

تحقیق ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی تحقیق ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان در قالب pdf و در ۱۰۴ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫ترکیب بدنی بانوان‬‎

شرح مختصر تحقیق ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با وضعیت ترکیب بدنی بانوان شهر تبریز بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است .

در این تحقیق جامعه آماری کلیه ی بانوان کلانشهر تبریز طبق آمار گرفته شده ۵۴۴۳۳۷ نفر در نظر گرفته شد. با توجه به فرمول نمونه گیری مورگان ۴۲۳ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نحوه گذران اوقات فراغت، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی)جداول فراوانی میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( و تی تست دو جامعه مستقل از هم استفاده شده است که در آن تفاوت در ترکیبات بدنی بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت .

به این منظور از نرم افزار SPSS91 استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت ترکیب بدن (شاخص ترکیب بدن، چربی کل بدن، چربی دور شکمی،چربی زیر پوست)با نحوه گذران اوقات فراغت همبستگی منفی معنی داری دارند.

همچنین بررسی تفاوت وضعیت ترکیب بدنی بین بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان داد که بانوان ورزشکار وضعیت ترکیب بدنی مطلوب تری نسبت به بانوان غیر ورزشکار داشتند و این تفاوت معنی دار بود(۹٫۰<.p.) همچنین نتایج نشان داد که با کاهش تحرک در نحوه گذران اوقات فراغت متغیر چربی دور شکمی بانوان شهر تبریز بیشترین ارتباط منفی(۳۴٫۳=-r )نسبت به سایر ترکیبات بدنی را داشت.

مطالعه بیشتر