مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

این فایل حاوی مطالعه ای جامع و کامل با عنوان مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران می باشد که به صورت فرمت word- قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است ، در صورت تمایل می توانید این محصول بی نظیر را دریافت و دانلود فرمایید.

Related image

 

عنوان :

مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

The influence of nareting on disabled children s self control and decrease of mother s stress

مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

روایت و روایتگری به قدمت تاریخ بشر ریشه دارد.آموزش روایت گری در حیطه های متفاوت روان درمانی کودکان،می تواند موضوعی چالش انگیز برای پژوهشگران باشد.

هدف در این پژوهش «آموزش روایت گری بر افزایش خویشتن دارای کودکان کم توان ذهنی و کاهش تنیدگی ماداران بود. روش کار در پژهش حاضر از نوع روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با سن عقلی ۹ سال در مقطع ابتدایی و مادران آنها در شهرستان ملارد بود که حجم نمونه شامل ۳۰ نفر دختر (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل) و۳۰ نفر پسر(۱۵ نفر درگروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل) و مادران آنها می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه پیش از آموزش به پرسشنامه خودکنترلی هامفری و مادران آنها « به پرسشنامه کاهش (۱۹۶۷) پاسخ دادند. بعد از آموزش هر دو گروه و مادران آنها به تکمیل پرسشنامه ها پرداختند.

جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل کوواریانس)،استفاده

شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر روایت گری، باعث افزایش

خویشتن داری کودکان کم توان و در نتیجه باعث کاهش تنیدگی ماذران در

گروه آزمایش می شود. بنابراین فرضیه های تحقیق تائید شدند.

مطالعه بیشتر