دانلود پروژه معماری: موزه آب

دانلود پروژه معماری: موزه آب
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

شرح مختصر:

دانلود پروژه معماری: موزه آب

این فایل حاوی مطالعات کامل موزه آب می باشد که با فرمت ورد-قابل ویرایش در ۱۳۰ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

Related image

فهرست کامل این پروژه شامل:

چکیده

مقدمه

فصل اول

بخش اول: مبانی نظری
۱-۱-۱- آب وجایگاه آن
۲-۱-۱- ممفهوم نمادین آب در اساطیر کهن
۳-۱-۱- گوهروجودی وویژگی های آناهیتا
۴-۱-۱-آب از دیدگاه قرآن کریم
۵-۱-۱- آب در مذاق حافظ
۶-۱-۱- آب وچرخش سال
۷-۱-۱- آب وبلاگردانی
۸-۱-۱- آب ،نمادبرکت
۹-۱-۱- آب ودرمان
۱۰-۱-۱- آب چهل یاسین
۱۱-۱-۱- آب تفال و حاجت خواهی

بخش دوم: نقش آب در طبیعت
۱-۲-۱- آب در طبیعت
۲-۲-۱- انسان وآب
۳-۲-۱- آب شیرین
۴-۲-۱- آب درصنعت
۵-۲-۱- کسب انرژی از آب
۶-۲-۱- آب وحمل ونقل
۷-۲-۱- تصفیه و توزیع آب
۸-۲-۱- آب وآلودگی

بخش سوم:
۱-۳-۱- آب درزندگی روزمره
۲-۳-۱- آب ومسئولیت های آن

بخش چهارم:آب ومعماری
۱-۴-۱- عناصرمرتبط باآب در معماری
۲-۴-۱- آموزش وکودک وآب
بخش پنجم:
۱-۵-۱- ایده ها و مفاهیم کلی در طرح موزه آب
۲-۵-۱- موزه و عملکرد آن

فصل دوم

بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری

۱-۱-۲- معبد آناهیتا
۲-۱-۲-چهل ستون
۳-۱-۲- پل خواجو
۴-۱-۲- سی وسه پل
۵-۱-۲- شاهزاده ماهان
بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی
۱-۲-۲- موزه هنرهای معاصر تهران
۲-۲-۲- باغ موزه آب قلهک
۳-۲-۲- موزه آب یزد(کرکسیونی)
بخش سوم: نمونه خارجی
۱-۳-۲- موزه آب هلندآرنهوم(کرکسیونی وکاربردی)
۲-۳-۲- موزه آب مورسیا(اسپانیا)
۳-۳-۲- موزه تاریخی سیامیک(ژاپن)
۴-۳-۲- پارک تفریحی-آبی

فصل سوم:

بخش اول
۱-۱-۳- بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه
۲-۱-۳- برنامه ریزی سرای هستی بخش
۳-۱-۳- ساختار عملکردی موزه
۴-۱-۳- بررسی عملکردها
۵-۱-۳- حوزه معرفی و آموزش
۶-۱-۳- گالری ها
۷-۱-۳- واحد روابط عمومی و اموربین الملل
۸-۱-۳- امورآموزش وتبلیغات
۹-۱-۳- آب وکودک

۱۰-۱-۳- حوزه پژوهشی
۱۱-۱-۳- حوزه خدمات رفاهی
۱۲-۱-۳- حوزه مالی واداری
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
بخش دوم
۱-۲-۳- نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان
۲-۲-۳- انتخاب سیستم سازه های بهینه

فصل چهارم: طراحی موضوع

بخش اول

۱۱-۲-۴- بافت جدید منطقه ۲۲
۱۲-۲-۴- تراکم جمعیت ومسکن در منطقه ۲۲
بخش سوم(به سوی طراحی)
۱-۳-۴- سایت
۲-۳-۴- عبورومروردرسایت
۳-۳-۴- ورودی های سایت
۴-۳-۴- ورودی به بنا

۵-۳-۴- مراکز فرهنگی اطراف سایت
۶-۳-۴- درختان
۷-۳-۴- آب
بخش چهارم:چگونگی شکل گیری حجم معماری

منابع

برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دانلود پروژه موزه آب

مطالعه بیشتر