جامع ترین فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی

جامع ترین فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی

در این بخش فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی در ۱۰۵ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫جامع ترین فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی‬‎

بخشی از متن:

 • اولین بار در یونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)
 • شاهزادگان و علم استان شناسی
 • مثلث شعور(توزیعهای تالسی، هندسه اقلیدسی، فلسفه فیثاغورث)
 • استاندارها فرمول یاد نمی گرفتند، بلکه تفکر استانداری یاد میگرفتند.
 • بعد از یونانیان، ایرانیها علم شمارش را مطرح کردند.
 • علم آمار نوین:
 • این علم در بریتانیای کبیر و در مرکز تحقیقات مستعمرات انگلستان و بوسیله رونالد فیشر ایجاد شد.
 • این مرکز قوی ترین، مخوف ترین و منظم ترین مرکز مطالعاتی بود که ریاست آن را گالتون به عهده داشت.
 • مشاوران گالتون:
 • اسپرمن، رونالد فیشر، کارل پیرسن
 • اسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ایران و اختلاف شیعه و سنی پرداخت. او از طریق مطالعه گرایش به مرکز، پراکندگی را زیاد می کرد.
 • آمار علم ریاضی نیست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است.
 • الف) آمار توصیفی:
 • محاسبه( گرایش مرکزی، پراکندگی)
 • نمایش( جدول آماری، نمودار آماری)
 • ب) آمار استنباطی:
 • برآورد و آزمون فرضیه و تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری
 • ج) آمار کاربردی:
 • ترکیب آمار توصیفی و استنباطی (توصیف تحلیل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )

 نرم افزار  SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصیف زمینه را برای تحلیل آماده میکند. پس در پایان نامه شما از آمار کاربردی استفاده میکنید

فهرست جامع ترین فایل پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی

چارچوب پژوهش

ریشه های علم آمار

انواع و طبقه بندی علم آمار

متغیر و انواع آن

سطوح اندازه گیری

جداول آماری

 برآورد

 آزمون فرضیه

 مدلهای آماری

 مدل آماریt تک گروهی (پارامتریک)

مدل آماری مربع کای ( ناپارامتریک)

مدل آماریt دوگروه مستقل (پارامتریک)

 مدل آماریU مان ویتنی ( ناپارامتریک)

مدل آماری t دو گروه همبسته (پارامتریک)

مدل آماری ویل کاکسون ( ناپارامتریک)

مدل آماری تحلیل واریانس یک طرفه (پارامتریک)

مدل آماری کروسکال والیس ( ناپارامتریک)

مدل آماری رگرسیون تک متغیری

مدل آماری رگرسیون چند متغیری

مدل آماری رگرسیون لجستیک 

مطالعه بیشتر