پروژه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

پروژه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

پروژه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

دانش پژوهان گرامی در این بخش پروژه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۳۳ صفحه تهیه و تدوین گردیده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

چکیده پروژه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه اش می باشد که حجم نمونه ۵۲ نفر است. همچنین در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد همکار با کمترین ترجیح، جهت سنجش سبک رهبری و پرسشنامه هوش عاطفی سیبریا شرینگ برای ارزیابی هوش عاطفی مدیران استفاده شده است. بر اساس روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه سبک رهبری استراتژیک، برابر با ۸۷۳/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و نشان از اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه می باشد.

همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر ۷۷۰/۰ شده است که این ضریب نیز پایایی بالای پرسشنامه هوش عاطفی را نشان می دهد. علاوه بر این، اطلاعات جمع آوری شده برای این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاریSpss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف داده های جمعیت شناختی (محاسبه فراوانی ، درصد فراوانی، میانگینو نمودارها و…) استفاده شده و در قسمت دوم برای تحلیل داده های جمع آوری شده و پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش از آمار استنباطی کمک گرفته شده است که با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، ضریب همبستگی اسپیرمن به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد.

به منظور اثبات یا رد وجود رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن و …) با متغیر وابسته(سبک رهبری) ازآزمون ناپارامتری خی دو استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل جانبی نیز از آزمون t و تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی پیش فرض های رگرسیون؛ نرمال بودن خطاها، استقلال خطاها، شاخص VIF و تلورانس نیز بررسی شده اند. با توجه به آزمون های آماری و یافته های تحقیق، شواهدی مبنی بر رد سه فرضیه موصوف وجود ندارد.

مطالعه بیشتر