بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
۷,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شرح مختصر:

بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

محصول مورد نظر شامل پروژه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل PDF(با قابلیت کپی مستقیم در فایل WORD) مشتمل بر ۱۹۵ صفحه نگارش شده است.

Related imageچکیده:

ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری میشود. پیش بینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه
به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر در تخمین ورشکستگی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، – جهت تحقیق یک دوره ۸ ساله (از سال ۱۳۷۵ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

لغات کلیدی :

مدل فولمر (FULMER)- تخمین ورشکستگی – امکان سنجی – بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه …… ۲
۲-۱ تشریح و بیان موضوع …… ۳
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ………….. ۶
۴-۱ اهداف اساسی تحقیق ………… ۸
۵-۱ کاربرد نحقیق …………. ۱۰
۶-۱ فرضیه های تحقیق ………….. ۱۲
۷-۱ روش انجام تحقیق ……… ۱۳
۸-۱ جامعه و نمونه آماری …………..۱۳
۹-۱ تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق …. ۱۵
۱۰-۱ چارچوب فصول آتی …….. ۱۶

فصل دوم: ادبیات موضوعی

مقدمه ……….. ۱۸
۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ………… ۱۹
۳-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران ……. ۲۰
۴-۲ تاریخچه نسبتهای مالی ………… ۲۱
۱-۴-۲ کاریردنسبتهای مالی برای اهداف پیش بینی …….. ۲۲
۲-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ……….. ۲۴
۵-۲ تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ….. ۲۶
۶-۲ روشهای کنونی پیش بینی ورشکستگی ………….. ۲۷
۱-۶-۲ استفاده از شاخصهای کلیدی ….. ۲۹
۲-۶-۲ تحلیل بنیادی ………. ۳۰
۷-۲ نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ………. ۳۱
۸-۲ منشاء تاریخی ورشکستگی ……… ۳۴
۱-۸-۲ تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت ………. ۳۵
۳۶ -۱-۸-۲ سوابق قانونگذاری در حقوق ایران …………
۱
۲-۸-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ….. ۳۸
ب
۹-۲ عوامل مشکلات مالی ………. ۴۲
۱۰-۲ عوامل ورشکستگی …………… ۴۳
۱۱-۲ تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی ………. ۵۲
تحلیل روند ………
تحلیل عملیات حسابداری ….. ۵۴
تحلیل مدیریت ……… ۵۵
اهمیت پی شبینی ها …. ۵۶ -۱۱-۲
سایر عوامل ….. ۵۷
۱۲-۲ تئوری ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ….. ۵۸
تحقیقات خارجی ………….. ۶۰
تحقیقات داخلی …………… ۷۴
۱۳-۲ تئوری جدید ورشکستگی …….. ۷۵
مکانیسم تئوری کنترل ……….. ۷۹
۱۴-۲ توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ….

خلاصه …… ۹۹

فصل سوم: روش و ساختار تحقیق

۱-۳ مقدمه …………… ۱۰۱
۲-۳ موضوع تحقیق ……….. ۱۰۱
۳-۳ روش تحقیق ……. ۱۰۲
۴-۳ جامعه و نمونه آماری تحقیق …… ۱۰۳
۵-۳ جمع آوری اطلاعات …… ۱۰۴
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ……… ۱۰۵
۷-۳ مبانی نظری متغیرهای مدل ….. ۱۰۶
۱-۷-۳ نتایج مدل ……… ۱۱۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات

مقدمه ……….. ۱۱۶
۲-۴ اطلاعات حاصل از نمونهگیری . ۱۱۶
۳-۴ نتایج فرضیات تحقیق ……. ۱۱۷
۱-۳-۴ فرضیات ………. ۱۱۷
۲-۳-۴ محاسبه متغیرهای مدل …. ۱۱۹
۳-۳-۴ نتایج تحقیقات ………… ۱۲۴
۱-۳ آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا ………۱۲۴
۲-۳ آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا ………. ۱۲۵
۴-۴ نتیجهگیری ……….. ۱۲۷
۵-۴ پیشنهادات تحقیق ……. ۱۳۰
۶-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ….. ۱۳۱
منابع و ماخذ …. ۱۳۳
پیوست ………. ۱۳۹
چکیده

فهرست جداول

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.