پروژه مالی حقوق دستمزد

پروژه مالی حقوق دستمزد
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه مالی حقوق دستمزد

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان حقوق دستمزد شرکت شهد ایران در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۸۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

بخشی از متن:

مقدمه:
از زمانیکه فرد به اجتماعی زندگی کردن روی آورده و به وسیله کارکردن هزینه زندگی خود و خانواده اش را تأمین کرده از همین منظر مفاهیم کارگر و کارفرما ( دریافت و پرداخت) تحقق یافته است و در گذشته اندیشمندان مدیریت در مورد این نظر که: همیشه هر یک از این دو به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشند اتفاق نظر داشته اند.

بنابراین حقوق و دستمزد مهمترین مسئله است که توجه شاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد و عاملا ن کار مزد مساوی برای کار مساوی را حق مسلم خود می دانند

فهرست مطالب پروژه مالی حقوق دستمزد

مقدمه:۶

اهداف سیستم حقوق و دستمزد:۶

مفهوم حقوق و دستمزد برابر با چیست؟. ۷

مفهوم حقوق و دستمزد:۷

تاریخچه شرکت شهد ایران:۸

تولیدات در شرکت شهد ایران.. ۹

عناصر سیستم حقوق و دستمزد:۱۰

وظیفه دایره کارگزینی چیست؟. ۱۰

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج چیست؟. ۱۰

کارت ساعت چیست؟. ۱۰

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟. ۱۱

آگهی و خبر. ۱۲

پرسشنامه. ۱۲

مصاحبه. ۱۴

استخدام. ۱۵

قرار داد کار۱۶

تعلیق قرار داد کار۱۷

خاتمه قرار داد کار۱۸

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر. ۱۹

حقوق و مزد مبنا۱۹

منظور از مدت کار و اضافه کاری چیست؟. ۲۰

نوبت کاری.. ۲۰

شب کاری.. ۲۱

حق اولاد. ۲۱

حق خواربار و مسکن.. ۲۱

ایاب و ذهاب… ۲۱

مأموریت… ۲۲

تعطیلات و مرخصی ها۲۲

ترک کار به علت بیماری.. ۲۲

عیدی و پاداش…. ۲۳

منظور از کسور چیست؟. ۲۴

پرداخت ناخالص و خالص پرداختی.. ۲۴

کسور قانونی.. ۲۴

مالیات:۲۵

بیمه. ۲۵

انواع بیمه کدام اند؟. ۲۶

دفتر چه بیمه چیست؟. ۲۷

بیمه بیکاری.. ۲۸

بازنشستگی:۲۸

مزایای شغلی بازنشستگی.. ۲۹

اجرائیات… ۳۰

کسور توافقی چیست؟. ۳۰

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می کند. ۳۱

لیست حقوق و دستمزد چگونه تنظیم می شود. ۳۱

چگونگی ثبت حقوق و دستمزد در دفاتر. ۳۲

روشهای پرداخت در مؤسسات تولیدی چگونه است؟. ۳۵

روز مزد و کار مزد. ۳۵

سهیم کردن کارگران در سود. ۳۶

دستمزد به روش طرح های تشویقی.. ۳۶

پاداش دسته جمعی.. ۳۷

پارچه کاری.. ۳۷

طرح تشویقی صد در صد. ۳۷

مراکز هزینه یعنی چه؟ منظور از تسهیم هزینه چیست؟. ۳۷

تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به مراکز هزینه یعنی چه؟. ۳۸

نحوه پرداخت پاداش در مؤسسات تولیدی.. ۳۸

پرداخت حقوق در ایام مرخصی.. ۳۹

منظور از ذخیره سنوات خدمت چیست ونحوه پرداخت سنوات خدمت چگونه است؟. ۴۰

حقوق ماهانه کارکنان از چه طرقی پرداخت می شود؟. ۴۱

صدور چک عهده حساب بانکی واحد. ۴۱

پرداخت نقدی.. ۴۲

واریز حقوق به حسابهای کارکنان.. ۴۲

چکهای حقوق و دستمزد. ۴۲

چگونگی استخدام در شرکت شهد ایران.. ۴۳

پرسشنامه استخدامی… ۴۵

مدیر عامل.. ۴۸

اداره کارگزینی.. ۴۸

قرار داد کار با مدت معین… ۴۹

چگونگی پرداخت مزایا در شرکت شهد ایران.. ۵۲

چگونگی محاسبه کسورات در شرکت شهد ایران.. ۵۳

تنظیم لیست حقوق و دستمزد در شرکت شهد ایران.. ۵۵

…….

مطالعه بیشتر