جزوه آمار توصیفی و استنباطی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

شرح مختصر:

جزوه آمار توصیفی و استنباطی کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه آمار توصیفی و استنباطی را با فرمت پی دی اف در ۲۹۶ صفحه از این فروشگاه سایت دریافت نمائید. جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

Image result for ‫آمار توصیفی و استنباطی pdf‬‎فهرست

فصل اول : آمار توصیفی
فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار)
فصل سوم: متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال
فصل چهارم: توزیع احتمال گسسته
فصل پنجم: توزیع احتمال پیوسته
فصل ششم : رگرسیون و همبستگی
فصل هفتم: آمار استنباطی
فصل هشتم: آزمونهای بی پارامتری
فصل نهم: تحلیل واریانس

بخشی از متن جزوه آمار توصیفی و استنباطی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی :

نمونه سوالات تستی فصل نهم

۱ – تحلیل یک طرفه واریانس چه موقع مناسب است؟

۱ ) زمانی که میانگین معلوم است . ۲) زمانی که متغیر مستقل مشخص است.

۳ ) زمانی که متغیر مستقل مشخص نیست. ۴) زمانی که متغیر وابسته جنسیت است.

۲ – نسبت Fدر تحلیل واریانس زمانی که ۴ باشد و احتمالF 600/. باشد را تفسیر کنید

۱ ) فرضیه صفر به احتمال ۶ در هزار مورد تحلیل واریانس قرار میگیرد.

۶ ۲) از مورد در هزار میتوان به توزیع دادهها اعتماد کرد.

۳) اگر فرضیه صفر صحیح میبود به احتمال ۶ در f 1000 را معادل ۴ یا بیشتر میدیدیم.

۴) متغیرهای مورد استفاده دارای ارزشهای کیفیاند که چنین نسبتی ازf به دست آمده است.

۳ – بزرگتر شدن مقدار Fناشی از چیست؟

۱) بزرگتر شدن واریانس کل

۲) کوچکتر شدن واریانس کل

۳) بزرگتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها

۴) کوچکتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها

۴ – محققی میخواهد فرضیه:« متوسط سن ابتلا به اضطراب کمتر از متوسط سنی ابتلا به افسـردگی

میباشد» را مورد آزمون قرار دهد، کدامیک از آزمونهای زیر لازم است انجام شود؟

۱) مقایسه دو نسبت مستقل ۲) مقایسه دو میانگین مستقل

۳)مقایسه میانگین و انحراف معیار ۴) مقایسه و میانگین همبسته

۵ – محققی میخواهد نسبت دانشجویان دختر و پسر را در دانشـکده علـوم اجتمـاعی بـا همـین

نسبت در کل دانشگاه مقایسه کند آزمون آماری مناسب چه میباشد؟

pearson همبستگی ضریب (۲ T-Testآزمون (۱

۳) مجذور خی (کی دو۴ (X2) آنالیز واریانسی (Anova)

پاسخنامه سوالات تستی

۱ – گزینه . ۲ صحیح است

تحلیل واریانس به دو دسته تقسیم میشود:

۱- تحلیل واریانس یک طرفه (one- way)

۲- تحلیل واریانس دو طرفه (two-way)

تصویر فهرست کتاب

مطالعه بیشتر