پژوهش تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

پژوهش تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

شرح مختصر:  

پژوهش تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

کاربران گرامی ، محتوای این فایل شامل پژوهش و تحقیق کارشناسی‌ ارشد رشته صنایع گرایش صنایع با عنوان:‌ تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران(مطالعه موردی: مدیران بانک صادرات استان آذربایجان شرقی) می باشد که با فرمت word با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۳۶ صفحه نگارش شده است.

چکیده:

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است.

هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد و سیستم هوش تجاری، دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیندکسب و کار را فراهم می نماید.

فهرست مطالب پژوهش تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار                                                                                             

فصل اول: مقدمه. ۰

۱-۱٫ مقدمه. ۱

۱-۲٫ تعریف مسأله وبیان اصلی تحقیق.. ۲

۱-۳٫ اهمیت وضرورت انجام کار. ۲

۱-۴٫ فرضیات تحقیق.. ۵

۱-۵٫ سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶٫ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۷٫ نوآوری تحقیق.. ۷

۱-۸٫ استفاده کنندگان تحقیق.. ۸

۱-۹٫ ساختارتحقیق.. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۹

۲-۱٫ مقدمه. ۳۲

۲-۲٫ مبانی نظری.. ۳۲

۲-۳٫ پیشینه تجربی.. ۳۹

۲-۳-۱٫ مطالعات داخلی.. ۳۹

۲-۳-۲٫ مطالعات خارجی.. ۴۵

۲-۴٫ جمع بندی وپیشنهادمدل. ۴۷

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. ۵۵

۳-۱٫ مقدمه. ۵۶

۳-۲٫ نوع تحقیق.. ۵۶

۳-۳٫ جامعه آماری تحقیق.. ۵۷

۳-۴٫ متغیرهای تحقیق.. ۵۷

۳-۵٫ تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۵۸

۳-۵-۱٫ هوش تجاری.. ۵۸

۳-۵-۲٫ بلوغ سیستمهای هوش تجاری.. ۵۹

۳-۵-۳٫ کیفیت محتوایی ودسترسی اطلاعات.. ۶۰

۳-۵-۴٫ استفاده ازاطلاعات درفرآیندهای کسب وکار. ۶۲

۳-۵-۵٫ فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. ۶۲

۳-۶٫ ابزارجمع آوری داده ها ۶۷

۳-۶-۱٫ روایی پرسشنامه. ۶۷

۳-۶-۲٫ پایایی پرسشنامه. ۶۸

۳-۷٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۷۱

۴-۱٫ مقدمه. ۷۲

۴-۲٫ ویژگیهای پاسخگویان. ۷۲

۴-۲-۱٫ جنسیت.. ۷۲

۴-۲-۳٫ میزان تحصیلات.. ۷۳

۴-۳٫ تجزیه وتحلیلهای تک متغیره ۷۴

۴-۳-۱٫ بلوغ سیستم هوش تجاری.. ۷۴

۴-۳-۲٫ کیفیت محتوای اطلاعات.. ۷۵

۴-۳-۳٫ کیفیت دسترسی اطلاعات.. ۷۶

۴-۳-۴٫ استفاده ازاطلاعات درفرآیندکسب وکار. ۷۶

۴-۳-۵٫ فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. ۷۷

۴-۴٫ تجزیه وتحلیل های دومتغیره ۷۸

۴-۴-۱٫ بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری وکیفیت محتوای اطلاعات.. ۷۸

۴-۴-۲٫ بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری وکیفیت دسترسی اطلاعات.. ۷۹

۴-۴-۳٫ بررسی رابطه کیفیت محتوای اطلاعات واستفاده ازآن درفرآیندکسب وکار. ۸۰

۴-۴-۴٫ بررسی رابطه ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات واستفاده ازآن درفرآیندکسب وکار. ۸۱

۴-۵٫ تجزیه وتحلیل چندمتغیره ۸۲

۴-۵-۱٫ رگرسیون چندگانه مرحله اول. ۸۳

۴-۵-۲٫ رگرسیون مرحله دوم ۸۶

۴-۵-۳٫ رگرسیون مرحله سوم ۸۹

۴-۵-۴٫ بررسی تاثیرغیرمستقیم بلوغ هوش تجاری برمتغیروابسته. ۹۳

۴-۵-۵٫ رگرسیون مرحله چهارم ۹۴

۴-۶٫ آزمون فرضیه ها ۱۰۱

۴-۷٫ جمع بندی ونتیجه گیری.. ۱۰۴

مطالعه بیشتر