کتاب روانشناسی یادگیری پروین کدیور بصورت خلاصه و کامل

کتاب روانشناسی یادگیری پروین کدیور بصورت خلاصه و کامل
نوع فایل
word+ pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

کتاب روانشناسی یادگیری پروین کدیور بصورت خلاصه و کامل

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر پروین کدیور با فرمت ورد در حجم ۳۰ صفحه بهمراه نسخه کامل کتاب در حجم ۳۴۵ صفحه می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از متن خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری دکتر پروین کدیور:

کتاب شامل نظریه ها ودیدگاههای روانشناسی یادگیری است،که برای دانشجویان رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی نوشته شده است.مباحث کتاب دارای ده فصل است که هریک به اختصارمعرفی می شود:

درفصل اول،به تاریخچه یادگیری وروشهای سنجش آن پرداخته شده است.این بخش ازکتاب چند مکتب روانشناسی رامعرفی کرده است.

درفصل دوم،ضمن مروردیدگاههای فلاسفه،درباره دوگرایی ذهن وماده،یادگیری ازنظروجودگرایانی چون کلب وجارویس بررسی شده است.

موضوع فصل سوم،طرح نظریه های رفتاری به عنوان اولین رویکردعلمی درروانشناسی است.

درفصل چهارم،نظریه های شناختی-اجتماعی مطرح گردیده ودرباره دیدگاه بندورا دریادگیری مشاهده ای،موجبیتردوجانبه وانگیزش،وکاربردآنهادریادگیری بحث شده است.

فصل پنجم به الگوی پردازش اطلاعات دریادگیری اختصاص داردودرآن،الگوهای مختلف حافظه،سطوح پردازش،راهبردهاوشیوه های یادگیری مطرح گردیده است.

درفصل ششم،به فرایندهای شناختی یادگیری پرداخته شده است ونظریه هایی مانندنظریه اکتشافی برونر،یادگیری معنی دارآزوبل موردتوجه قرارگرفته است.

فصل هفتم به یادگیری ورشداختصاص دارد.دراین فصل تاریخچه مطالعه کودک مطالعه شده است.

فصل هشتم به موضوع خود-گردانی اختصاص یافته ورابطه آن باسایرفرایندهای شناختی موردبحث قرارگرفته است.

فصل نهم به مبحث انگیزش ویادگیری اختصاص دارد.همچنین نظریه های انسان گرایان،پیشرفت،انگیزه پیشرفت،اسناد،هدف ورابطه آنهابایادگیری بحث ونقدشده است.

درفصل دهم، به بعضی ازمسایل مهم یادگیری توجه شده است، مانند توانایی های ذاتی انسان دریادگیری،رابطه یادگیری بابافت اجتماعی-اقتصادی،اثرسالمندی بایادگیری،تفاوتهای فردی ونیزطبیعت وتربیت(ص ۱۳،۱۲،۱۱).

   فصل اول

ساختارگرایی وکارکردگرایی

باشروع قرن بیستم دومکتب معروف ساختارگرایی وکارکردگرایی شکل گرفت.اگرچه اکنون هیچ یک ازاین مکاتب به عنوان مکتبی واحد ومتشکل وجود ندارند،تأثیرطرفداران هریک ازاین دو،درتاریخ روانشناسی قابل توجه است.برای مثال ادوارد تیچنر(۱۸۶۷-۱۹۲۷)،یکی ازشاگردان وونت درلایپزیک بود.اودر۱۸۹۲به سمت رییس آزمایشگاه روانشناسی دردانشگاه کرنل۴منصوب شد.مکتب روانشناسی تیچنرسرانجام به ساختارگرایی شهرت یافت.ساختارگرایی ترکیبی است ازتداعی گرایی وروش تجربی(ص۳).دیدگاه تداعی گرایی براین باوربودکه ضمیرخودآگاه انسان ،حوزه مناسبی برای بررسی علمی است.دراین میان ساختارفرایندهای ذهنی مطالعه می شود.تیچنرمسلم می دانست که ذهن انسان ،ترکیبی ازتداعی مفاهیم است ، بنابراین به منظوربررسی پیچیدگیهای دهن ، باید این تداعی ها تجزیه شوند و آنگاه هر مفهوم به صورت منفرد مطالعه شود(تیچنر،۱۹۰۹).

مطالعه بیشتر