کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf
نوع فایل
pdf
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
69 بازدید
۷,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات فایل

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf

دانلود کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جی فردنبرگ, گوردون سیلورمن با فرمت pdf در ۶۵۵ صفحه که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

این کتاب در ۱۳ فصل به بررسی مفاهیم مانند کشف فضای درون، رویکردهای علوم اعصاب، رویکرد شبکه‌ای، رویکرد تعاملی، رویکرد هوش مصنوعی، رویکرد رباتیک، رویکرد فلسفی، فلسفه چیست، آگاهی و علوم اعصاب، آگاهی و هوش مصنوعی، روانشناسی چیست؟، ارزیابی کلی رویکرد روانشناسی، تاریخچه پیدایش روانشناختی، نظریه‌ی شناسایی جزئیات، حافظه‌ی حسی، حافظه‌ی فعال، حافظه‌ی بلند مدت، تکنیک‌هایی برای مطالعه آسیب‌های ذهنی، تکنیک‌های ثبت مغزی، تکنیک تحریک الکتریکی، ارزیابی حافظه‌های فعال از دیدگاه محیطی و موارد این چنینی پرداخته است.

دانلود کتاب علوم شناختی فردنبرگ شامل:

فصل اول: مقدمه: کشف فضای درون / ۲۷

یک دنیای جدید و ممتاز / ۲۷
علوم شناختی چیست؟ / ۲۸
بازنمود (بازنمایی) / ۳۰
بازنمود های دیجیتالی / ۳۳
بازنمودهای آنالوگی (تصویری) / ۳۴
فرضیه ی کدگذاری دوگانه / ۳۵
بازنمود های گزاره ای / ۳۵
محاسبه (رایانش) / ۳۷
فرضیه ی س هسطحی / ۳۸
دیدگاه های پیوندگرا و کلاسیک در مورد محاسبه / ۴۰
چشم انداز بی نرشته ای / ۴۲
رویکرد فلسفی / ۴۴
رویکرد روان شناسی / ۴۵
رویکرد شناختی / ۴۶
رویکرد علوم اعصاب / ۴۷
رویکرد شبکه ای / ۴۸
رویکرد تکاملی / ۴۹
رویکرد زبان شناسی / ۵۰
رویکرد هوش مصنوعی / ۵۰
رویکرد روباتیک / ۵۱

در ژرفا: انواع بازنمایی های ذهنی / ۵۲
تمرین ذهنی؛ استدلال تمثیلی / ۵۶
خوراک فکری: پرس شهای بحث برانگیز / ۵۸
بازنگری کلی فصل و کارهای اضاف هی بعدی برای این فصل / ۵۸
منابع و مراجع پیشنهادی برای مطالع هی بی شتر / ۵۸

فصل دوم: رویکرد فلسفی: پرسش های دیرپا / ۵۹

فلسفه چیست؟ / ۵۹
مسأله ی ذهن و بدن / ۶۰
سبک های یگانه انگاری / ۶۳
سبک های دوگانه انگاری / ۶۴
ارزیابی دیدگاه دوگان هانگار / ۶۴
کارکردگرایی / ۶۹
ارزیابی دیدگاه کارکردگرا / ۷۲
مبحث جبر و اختیار / ۷۳
مسأله ی جبرگرایی / ۷۳
مسأله ی اختیار / ۷۶
ارزیابی مبحث جبر و اختیار / ۷۷
مسأله ی اکتساب دانش / ۷۹
ارزیابی مبحث اکتساب دانش / ۸۱
معمای آگاهی / ۸۴
مبحث “شباهت به چه چیزی دارد” / ۸۵
ذهن به عنوان یک ویژگی نوظهور / ۸۷
ارزیابی دیدگاه نوظهور از ذهن / ۸۹
آگاهی و علوم اعصاب / ۹۰
آگاهی و هوش مصنوعی / ۹۳
ارزیابی کلی رویکرد فلسفی / ۹۵
در ژرفا: نظریه ی چندبخشی “دنت” درباره ی آگاهی / ۹۶
تمرین ذهنی: تصمیم گیری / ۱۰۰
خوراک فکری: پرس شهای مورد بحث / ۱۰۱
مرور فصل و ملحقات / ۱۰۱
منابع مطالعاتی پیشنهادشده /

فصل سوم: رویکرد روا نشناسی: نظریه های فراوان / ۱۰۳

روان شناسی چیست؟ / ۱۰۳
روان شناسی و روش علمی / ۱۰۵
اتم های ذهنی، مولکو لهای ذهنی و جدول تناوبی ذهن: نهضت اراد هگرایی
ارزیابی رویکرد اراد هگراها / ۱۱۱
ساختار گرایی: ذهن چیست؟ / ۱۱۲
ارزیابی رویکرد ساختارگرایی / ۱۱۴
کارکرد گرایی: ذهن چه کاری انجام می دهد؟ / ۱۱۴
ارزیابی رویکرد کارکردگرایی / ۱۱۷
“کل” از مجموع اجزای سازند هاش مه متر است: فیزیک ذهن و مکتب گشتالتی / ۱۱۸
ارزیابی رویکرد گشتالتی / ۱۲۲
ذهن های کوچک: سازوکار و روا نشناسی روانکاوی / ۱۲۴
ارزیابی کلی رویکرد روانکاوی / ۱۲۷
ذهن هم چون یک جعبه سیاه: رویکرد رفتارگرایی / ۱۲۸
ارزیابی رویکرد رفتارگرایی / ۱۳۱
ارزیابی کلی رویکرد روا نشناسی / ۱۳۲
در ژرفا: یادگیری بصیرتی / ۱۳۳
تمرین ذهنی: درون نگری / ۱۳۵
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۱۳۶
مرور فصل و منابع بی شتر / ۱۳۸
منابع پیشنهادی برای مطالعه / ۱۳۸

فصل چهارم: رویکرد شناختی ۱: تاریخچه، بینایی، توجه / ۱۳۹

تاریخچه: پیدایش روان شناسی شناختی / ۱۳۹
رویکرد شناختی: ذهن ب هعنوان پردازشگر اطلاعات / ۱۴۱
پیمانه بندی (بخش بندی) ذهن / ۱۴۳
ارزیابی رویکرد پیمان های / ۱۴۴
نظریه های بینایی و بازشناسی الگو / ۱۴۵
نظریه ی تطابق با الگو / ۱۴۵
ارزیابی  / ۱۴۶
نظریه ی شناسایی جزئیات / ۱۴۸
ارزیابی نظریه ی شناسایی اجزا / ۱۴۸
تئور ی محاسبات ی بینایی / ۱۵۱
ارزیابی نظریه محاسباتی بازشناسی الگو /نظریه ی یکپارچگی اجزا / ۱۵۲
ارزیابی نظریه ی یکپارچگی اجزا / ۱۵۷
نظریه های توجه / ۱۵۷
مدل صافی(فیلتر) برود بنت / ۱۵۹
ارزیابی مدل صافی / ۱۶۱
مدل ترقیق تریسمن / ۱۶۱
مدل انتخاب حافظه دو چ نورمن / ۱۶۲
مدل چندوجهی توجه / ۱۶۳
مدل ظرفیتی کاهنمن / ۱۶۴
ارزیابی مدل ظرفیت توجه / ۱۶۶
ارزیابی رویکرد مد لسازی / ۱۶۷
در ژرفا: مدل بازشناسی الگو به واسط هی اجزای بیدرم ن / ۱۶۸
تمرین ذهنی: سایه نم اها و ثبات شی / ۱۷۰
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۱۷۰
مرور فصل و پیوس تها / ۱۷۱
منابع پیشنهادی / ۱۷۱

فصل پنجم: رویکرد شناختی ۲: حافظه، تصویر ذهنی، حل مسأله / ۱۷۳

حافظه ی حسی / ۱۷۴
حافظه ی فعال (کارا) / ۱۷۶
حافظه ی بلندمدت / ۱۸۱
مدل های حافظه / ۱۸۴
مدل وجهی / ۱۸۵
ارزیابی مدل وجهی / ۱۸۶
۱۸۶ / ACT* مدل
۱۸۸ / ACT * ارزیابی مدل
مدل حافظه ی فعال / ۱۸۸
ارزیابی مدل حافظه ی فعال / ۱۹۰
تصویرسازی ذهنی / ۱۹۱
نظریه ی کاسلی ن و شوارتز در مورد تصویرسازی ذهنی / ۱۹۲
ساختارهای تصویر / ۱۹۳
پردازش تصویری / ۱۹۴
ارزیابی نظریه ی کاسلین و شوارتز / ۲۰۰
بحث تصویرسازی ذهنی /

حل مسأله / ۲۰۴
۲۰۹ / (GPS) مدل حل کننده ی عمومی مسأله
ارزیابی مدل ح لکننده ی عمومی مسأله / ۲۱۰
۲۱۱ / (SOAR) مدل سوآر
ارزیابی مدل سوآر / ۲۱۴
ارزیابی کلی رویکرد شناختی / ۲۱۵
در ژرفا: جست وجو در حافظه ی فعال / ۲۱۶
تمرین فکری: آثار حافظه / ۲۱۸
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۲۱۹
مرور فصل و ضمایم / ۲۲۱
درج منابع پیشنهادی / ۲۲۱

فصل ششم: رویکرد علوم اعصاب: ذهن به مثابه مغز/ ۲۲۳

دیدگاه علوم اعصاب / ۲۲۳
روش شناسی در علوم اعصاب / ۲۲۴
تکنیک هایی برای مطالع هی آسیب های مغزی / ۲۲۴
ارزیابی تکنی کهای مطالعه ی آسیب مغزی / ۲۲۵
تکنیک های ثبت مغزی / ۲۲۷
تکنیک تحریک الکتریکی / ۲۳۰
تصویر کوچک: آناتومی و فیزیولوژی نورون / ۲۳۱
تصویر بزرگ: آناتومی مغز / ۲۳۳
جهت ها در سیستم عصبی / ۲۳۳
قشر / ۲۳۵
مغز دوپاره / ۲۳۶
باز شناسی بینایی شی از دیدگاه علوم اعصاب / ۲۳۷
ادراک پریشی (آگنوزی )های بینایی / ۲۳۸
آگنوزی اندریافتی / ۲۴۰
آگنوزی ارتباطی / ۲۴۱
ادراک چهره / ۲۴۳
توجه از دیدگاه علوم اعصاب / ۲۴۵
مدل های توجه / ۲۴۹
مدل پردازش ویژگی / ۲۴۹
مدل های شبکه ی گسترده / ۲۵۰
حافظه از دیدگاه علوم اعصاب /

یادگیری و حافظه / ۲۵۴
سیستم هیپوکامپی / ۲۵۵
مدل های عملکرد هیپوکامپ / ۲۵۷
پایه های عصبی حافظه ی کارا / ۲۵۹
ارزیابی حافظه ی فعال از دیدگاه علوم اعصاب / ۲۶۲
بستر های عصبی حافظه های بلندمدت / ۲۶۳
کارکرد اجرای ی و حل مسأله از دیدگاه علوم اعصاب / ۲۶۵
نظریه های کارکرد اجرایی / ۲۶۸
ارزیابی کلی رویکرد علوم اعصاب (عص بپایه) / ۲۷۰
در ژرفا: الحاق و هم زمانی عصبی / ۲۷۲
تمرین ذهنی، عملکردهای عصبی / ۲۷۴
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۲۷۴
مرور فصل و ضمایم / ۲۷۵
منابع پیشنهادی / ۲۷۵

فصل هفتم: رویکرد شبک های: ذهن ب هعنوان شبکه / ۲۷۷

اصولی که شبکه های عصبی مصنوعی بر آن مبتنی هستند / ۲۷۸
مشخصات شبکه های عصبی مصنوعی / ۲۸۱
مفاهیم اولیه ی شبکه های عصبی / ۲۸۳
پس انتشار و پویای یهای هم گرا / ۲۸۶
نوع شناسی شبکه ی عصبی مصنوعی / ۲۹۱
ارزیابی رویکرد پیوند گرایی / ۲۹۳
شبکه های معنای ی: معنا در شبکه / ۲۹۸
مشخصات شبکه های معنایی / ۲۹۸
شبکه ی معنایی سلسل همراتبی / ۳۰۱
ارزیابی مدل سلسله مراتبی / ۳۰۳
شبکه های معنایی گزار های / ۳۰۵
ارزیابی شبکه های معنای ی / ۳۰۷
ارزیابی کلی رویکرد شبک های / ۳۰۹
در ژرفا: نت تا ک / ۳۱۰
تمرین ذهنی: تداعی آزاد / ۳۱۱
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۳۱۳
مرور فصل و پیوس ته ا / ۳۱۴
منابع پیشنهادی /

فصل هشتم: رویکرد تکاملی: تغییر در طول زمان / ۳۱۵

دیدگاه تکاملی / ۳۱۵
روان شناسی تکاملی / ۳۱۶
یک زمین هی کوچک : انتخاب طبیعی و علم ژنتی ک / ۳۱۷
سازوکارهای روان شناسی تکاملی / ۳۱۹
تکامل و فرایندهای شناخت ی / ۳۲۳
طبقه بندی (مقوله بندی) / ۳۲۴
حافظه / ۳۲۵
استدلال منطق ی / ۳۲۷
قضاوت در شرایط عدم قطعی ت / ۳۳۱
زبان / ۳۳۴
اختلافات جنسیتی در علو مشناختی / ۳۳۶
محاسبات تکاملی / ۳۳۹
زندگی مصنوعی / ۳۴۲
داروین گرایی عصبی / ۳۴۵
ارزیابی روان شناسی تکاملی / ۳۴۶
ارزیابی کلی از رویکرد تکامل ی / ۳۵۰
در ژرفا: تئور ی مرحله ای تکامل / ۳۵۱
تمرین ذهنی: حافظه برای جایگذاری موضوع / ۳۵۳
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۳۵۴
مرور فصل و پیوس ته ا / ۳۵۵
منابع پیشنهاد ی / ۳۵۵

فصل نهم: رویکرد زبا نشناسی: زبان و علوم شناختی / ۳۵۷

رویکرد زبان شناسی: اهمیت زبان / ۳۵۷
ماهیت زبان / ۳۵۸
استفاده از زبان در نخُست یه ا / ۳۶۱
ارزیابی کاربرد زبان در نخُست یه ا / ۳۶۳
فراگیری زبان / ۳۶۵
ارزیابی فراگیری زبا ن / ۳۶۸
محرومیت زبان / ۳۶۸
ارزیابی محرومیت زبان / ۳۶۸
فلسفه و زبا نشناسی: فرضیه ی نسبیت زبان /

ارزیابی فرضیه ی نسبیت زبان ی / ۳۷۲
شناخت و زبا نشناسی: نقش دستور زبان / ۳۷۵
ارزیابی دستور (زبان) جهان ی / ۳۷۹
علم عصب شناسی و زبا نشناسی: مدل ورنیکه گشویند / ۳۸۰
ارزیابی مدل ورنیکه گشویند / ۳۸۳
هوش مصنوعی و زبا نشناسی: پردازش زبان طبیعی / ۳۸۵
بازشناسی گفتا ر / ۳۸۶
تحلیل نحو ی / ۳۸۸
تحلیل معنای ی / ۳۸۹
تحلیل کاربردشناسی / ۳۹۰
ارزیابی پردازش زبان طبیع ی / ۳۹۲
ارزیابی کلی رویکرد زبا نشناسی / ۳۹۲
در ژرفا: مدل بازشناسی گفتار لوگوژ ن / ۳۹۳
“کپور در دریاچه شنا کرد” / ۳۹۵
مفاهیم نوین در خصوص واژگا ن / ۳۹۶
تمرین ذهنی: کاربردشناسی مکالمه / ۳۹۷
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۳۹۸
مرور فص ل / ۳۹۸
منابع پیشنهادی / ۳۹۹

فصل دهم: هوش مصنوعی ۱: دیدگاه توصیفی / ۴۰۱

مقدمه / ۴۰۱
ریشههای فلسفی و تاریخی / ۴۰۲
در جست وجوی “زندگی مکانیکی” / ۴۰۳
ریشه های فلسفی انسان به عنوان ماشین / ۴۰۶
ارزیابی رویکرد دکارت / ۴۰۶
محاسبات مکانیکی / ۴۰۷
۴۱۱ / (AI) تعریف هوش مصنوعی
ارزیابی مفهوم هوش مصنوعی / ۴۱۵
روش شناسی های هوش مصنوعی / ۴۲۵
ارزیابی رایانه ب هعنوان مدلی از سازمان مغز / ۴۲۹
برنامه نویسی / ۴۲۹
ارزیابی زبان های برنامه نویسی / ۴۳۰
آلن تورینگ و بحث بزرگ /

ارزیابی آزمون تورینگ و مخالفان آن / ۴۳۶
خطوط نبرد: آینده ی آزمون تورینگ / ۴۳۹
آزمون تورینگ به عنوان تعریف عملیاتی هوش مصنوعی / ۴۳۹
آزمون تورینگ و رفتارگرایی / ۴۴۰
آیا آزمون تورینگ خیلی آسان است یا خیلی دشوار؟ / ۴۴۰
ارزیابی کلی مفهوم هوش مصنوعی: تلخیص معنای هوش مصنوعی / ۴۴۱
در ژرفا: رفتارگرایی ند بلاک / ۴۴۳
ارزیابی رویکرد بلاک / ۴۴۵
تمرین ذهنی: بازی تقلید را بازی کنید / ۴۴۶
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۴۴۷
یاداشت / ۴۴۸
بازنگری و دنبال هی فصل / ۴۴۹
مطالعات پیشنهادی / ۴۴۹

فصل یازدهم: هوش مصنوعی ۲: دیدگاه کاربردی / ۴۵۱

مقدمه / ۴۵۱
دنیای کاربردی هوش مصنوعی / ۴۵۲
اهداف ماشینهای کاربردی / ۴۵۳
رویکردهای طراحی عام لهای هوشمند / ۴۵۴
هوش ماشین، دانش و استدلال ماشینی / ۴۵۵
بازنمایی ماشینی دانش / ۴۵۶
پروژه ی سایک / ۴۵۶
ارزیابی پروژه ی سایک / ۴۵۸
اهداف بازنمایی دانش / ۴۵۸
ویژگیهای بازنمایی دانش / ۴۶۰
فناوریهای بازنمایی دانش / ۴۶۲
گزارهها / ۴۶۲
شبکههای معنایی / ۴۶۴
چارچوب ها / ۴۶۵
موردها / ۴۶۶
زنجیره های نوشتاری / ۴۶۶
استدلال ماشینی / ۴۶۷
محاسبات گزاره ای / ۴۶۷
استدلال منطقی (استنتاج، انتزاع، استقرا) /

استخراج یک استنباط / ۴۷۳
استدلال استقرایی / ۴۸۰
ارزیابی استدلال مبتنی بر قاعده / ۴۸۰
سیستمهای خبره / ۴۸۱
سیستمهای خبره در عمل / ۴۸۳
مایسین / ۴۸۵
ارزیابی سامانه های خبره / ۴۸۶
منطق فازی / ۴۸۹
نمایش اطلاعات در دنیای فازی مایسین / ۴۹۱
قواعد منطق فازی / ۴۹۲
پیشنهاد فازی برای تصمیمگیری یا مدیریت / ۴۹۳
ارزیابی سامانه های منطق فازی / ۴۹۵
شبکههای عصبی مصنوعی / ۴۹۶
ارزیابی کلی از دیدگاه کاربردی / ۴۹۷
۴۹۸ / ID در ژرفا: الگوریتم ۳
تمرین ذهنی: تصمیم گیری / ۵۰۰
خوراک فکری: پرسش های بحث انگیز / ۵۰۱
بازنگری و تعمیم فصل / ۵۰۱
مطالعات پیشنهادی / ۵۰۱

فصل دوازدهم: رباتیک: عامل هوشمند نهایی / ۵۰۳

مقدمه / ۵۰۳
برخی از دستاوردهای رباتیک / ۵۰۶
ارزیابی قابلی تهای رباتیک / ۵۰۹
بنیانهای زیستی و رفتاری پارادایم های رباتیک / ۵۰۹
ارزیابی رویکرد لورنز تینبرگن / ۵۱۵
انتقال مدلهای رفتاری به رباتیک / ۵۱۷
بررسی مبانی زیست شناسانه ی رباتیک / ۵۱۸
مبانی پارادایمهای رباتیک / ۵۱۹
ارزیابی مبانی پارادایم / ۵۲۱
پارادایمهای رباتیک / ۵۲۱
پارادایم سلسل همراتبی / ۵۲۲
ارزیابی پارادایم سلسل همراتبی / ۵۲۳
پارادایم واکنشی /

ارزیابی پارادایم واکنشی / ۵۲۷
پارادایم واکنشی- سنجشی ترکیب ی / ۵۲۹
ارزیابی معماری ترکیبی / ۵۳۳
ارزیابی کلی رباتها به عنوان عامل های نهایی هوشمند / ۵۳۵
ارزیابی معماری ربات خودمختار / ۵۳۶
تمرین ذهنی: نمودارهای وابستگی / ۵۴۰
خوراک فکری / ۵۴۰
یادداشتها / ۵۴۱
بازنگری و تعمیم فصل / ۵۴۱
مطالعات پیشنهادی / ۵۴۲

فصل سیزدهم: نتیجه گیری: جایی که خواهیم رفت / ۵۴۳

فواید علوم شناختی / ۵۴۳
حافظه ی کاری: مثالی از یک برنام هی یکپارچه ی مطالعاتی / ۵۴۴
رویکرد فلسفی / ۵۴۵
رویکرد روان شناسی / ۵۴۵
رویکرد علوم اعصاب (عص بپایه) / ۵۴۷
رویکرد شبکه ای / ۵۴۷
رویکرد تکاملی / ۵۴۸
رویکرد زبان شناسی / ۵۴۸
رویکرد هوش مصنوعی / ۵۴۹
رویکرد روباتیک / ۵۴۹
مسائل علو مشناختی / ۵۵۰
مشکل عمومی: کمبود یک نظری هی یکپارچ هی واحد / ۵۵۰
مسائل خاص فراروی علو مشناختی / ۵۵۱
هیجان / ۵۵۱
آگاهی / ۵۵۴
محیط های فیزیکی / ۵۵۵
محیط های اجتماعی / ۵۵۸
تفاوت های فرهنگی و فردی / ۵۶۰
ارتقای علو م شناختی / ۵۶۲
ارزیابی نظریه های علو م شناختی / ۵۶۳
نقش یکپارچگی / ۵۶۴
یکپارچگی در سطوح توصیفی /

یکپارچگی در رشت هها / ۵۶۶
یکپارچگی در رو ششناسی ها / ۵۶۷
آینده / ۵۶۷
در ژرفا: سامانه های چندعاملی / ۵۶۸
تمرین ذهنی: ارزیابی نظری ههای ذهن / ۵۷۱
خوراک فکری: پرس شهای بحث انگیز / ۵۷۱
مرور فصل / ۵۷۲
منابع پیشنهادی /

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.