جزوه و سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری

جزوه و سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری
نوع فایل
pdf+word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه و سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نمونه سوالات تستی و تشریحی درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری با کد درس ۱۲۱۸۴۶۶ با پاسخنامه شامل تمامی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور(آخرین بروزرسانی تابستان ۹۸) می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری:

۱-اصول کلی حاکم بر مدیریت دولتی نوین را نام ببرید .

مروری بـر ادبیـات موجـود در زمینـه مدیریـت دولتـی نویـن نشـان میدهـد علیرغـم اینکـه دیدگاههـای مختلفـی در رابطـه بـا اصـول حاکـم بـر ایـن نظریـه وجــود دارد، امــا میتــوان آنهــا را در قالــب یــک دســته بندی کلــی بــه شــرح است :

▪ دستیابی به نتایج به جای توجه به فرآیندها
▪ پاسخگو و مسئول نمودن کارکنان و سازمانها
▪ تفویض بیشتر اختیارات
▪ توجه به کارآیی
▪ مشارکت
▪ مشتریمداری و مدیریت کیفیت
▪ تضمین عملکرد، کنترل و پاسخگویی
▪ تأمین خدمات مورد تقاضای شهروندان
▪ بهبود مدیریت منابع انسانی
▪ مطلوبسازی فناوری اطلاعات
▪ بهبود کیفیت مقررات
▪ تحکیم وظایف راهبردی در حوزه مرکزی
▪ تمرکززدایی حکومت
▪ برونسپاری خدمات عمومی به بخش خصوصی
▪ خصوصیسازی خدمات عمومی

۲-چهار مورد از اهمیت قانون مدیریت خدمات کشور رابیان کنید.

  • ایــن قانــون تحلیــل مؤلفه هــا و نقــش و کارکــرد دولــت را در نظــام کلان و درراســتای اهــداف و چشــم انداز بیســت ســاله جمهــوری اســلامی ترســیم میکنــد؛
  • در ایــن قانــون فرهنــگ حاکــم بــر نظــام اداری طراحــی میشــود کــه زمینه ســازشــکل گیری بســیاری از باورهــا، انگیزه هــا و اعتقــادات جامعــه خواهــد شــد.
  • در ایــن قانــون هدایــت و رهبــری انســان و ســرمایه انســانی به عنــوان مهمتریــن منبــع در توســعه قاعده مند شــده و زمینه هــای بــروز اســتعدادها و ظرفیتهــای خـدادادی انسـان و دسـتیابی بـه خلاقیـت و نـوآوری وی در طـول سـی سـال خدمـت در نظــام اداری فراهــم می شــود و در نهایــت مســیر ترقــی و امنیــت و آتیــه شــغلی
    آنهــا طراحــی و تدویــن میگــردد.
  •  در ایــن قانــون بــه ابعــاد ســاختاری و تکنولوژیــک و اصــلاح سیســتمها و روشهــا و فرآیندهــای انجــام کار توجــه می شــود و تأثیرات ماهــوی و عمیــق طراحـی سیسـتمها در نظـام اداری بـر کارآیـی و اثربخشـی و در نهایـت بـر بهـره وری دسـتگاههای اداری کشـور بررسـی می شود.

مطالعه بیشتر