دانلود پاورپوینت اختلال مانیک در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت اختلال مانیک در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1mb
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت اختلال مانیک در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت اختلال مانیک می باشد که با فرمت ppt در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

محتوای اسلاید ۲

چکیده

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻮع اﺧﺘﻼل در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ی ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی اوﻟﻴﻪ در اﺧﺘﻼل ﻫﺎی  ﺧﻠﻘﻲ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻃﻴﻒ دوﻗﻄﺒﻲ در ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﺮوه اﻓﺴﺮده ی ﻳﻚﻗﻄﺒﻲ و دوﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﻲ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ۱۱۴ ﺑﻴﻤﺎر اﻓﺴﺮده ی ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﺧﻠﻘﻲ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﮔﺮﻧﮋاد در ﻛﺎﺷﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻤﻴﻢ در ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب و داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ I‐SCID، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺑﻴﻤﺎران و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﻓﺴﺮده ی ﻳﻚﻗﻄﺒﻲ و اﻓﺴﺮده ی دوﻗﻄﺒﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ دوره ی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه دوره ی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت دوره ی اﻓﺴﺮدﮔﻲ زودآﻏﺎز اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺴﻴﻜﻮزی و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺎﻳﻤﻴﻚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻃﻴﻒ دوﻗﻄﺒﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻳﻚﻗﻄﺒﻲ و دوﻗﻄﺒﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎی ﻳﻚ ﻗﻄﺒﻲ و دو ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

دپارتمان روانشناسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

مرکز پژوهشی سلامت روانی ، گروه پژوهش های اختلال های دو قطبی ، تهران، ایران

دپارتمان مشاوره ،دانشگاه تهران ،ایران

واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی :اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻳﻚﻗﻄﺒﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ دوﻗﻄﺒﻲ اﺧﺘﻼل ﻃﻴﻒ دوﻗﻄﺒﻲ

مطالعه بیشتر