no-img
فایل فولدر

پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
zip
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
1.41MB

پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران


Related image

 

شرح مختصر:

دانش پژوهان گرامی در این بخش پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۳۳ صفحه تهیه و تدوین گردیده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

چکیده:

جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه اش می باشد که حجم نمونه ۵۲ نفر است. همچنین در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد همکار با کمترین ترجیح، جهت سنجش سبک رهبری و پرسشنامه هوش عاطفی سیبریا شرینگ برای ارزیابی هوش عاطفی مدیران استفاده شده است. بر اساس روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه سبک رهبری استراتژیک، برابر با ۸۷۳/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و نشان از اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر ۷۷۰/۰ شده است که این ضریب نیز پایایی بالای پرسشنامه هوش عاطفی را نشان می دهد. علاوه بر این، اطلاعات جمع آوری شده برای این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاریSpss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف داده های جمعیت شناختی (محاسبه فراوانی ، درصد فراوانی، میانگینو نمودارها و…) استفاده شده و در قسمت دوم برای تحلیل داده های جمع آوری شده و پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش از آمار استنباطی کمک گرفته شده است که با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، ضریب همبستگی اسپیرمن به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. به منظور اثبات یا رد وجود رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سن و …) با متغیر وابسته(سبک رهبری) ازآزمون ناپارامتری خی دو استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل جانبی نیز از آزمون t و تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی پیش فرض های رگرسیون؛ نرمال بودن خطاها، استقلال خطاها، شاخص VIF و تلورانس نیز بررسی شده اند. با توجه به آزمون های آماری و یافته های تحقیق، شواهدی مبنی بر رد سه فرضیه موصوف وجود ندارد.

نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که هرچه در طیف سبک رهبری از رویکرد وظیفه مدار به سمت رویکردهای رابطه مدار پیش می رویم، مدیران از سطح هوش عاطفی بالاتری برخوردار می شوند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درک اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش گیرند. همچنین، براساس نتایج حاصله از نمونه آماری می توان دریافت که در سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه، در مدیران گرایش بیشتری به رویکردهای رابطه مداری که متناسب با اقتضائات محیط پویا و رقابتی حاضر است، دیده می شود. همچنین، این واقعیت که ۷۷% افراد نمونه آماری، از حیث هوش هیجانی در سطح متوسط و بالاتر از آن قرار دارند، نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزش های هیجانی، مدیران را به قابلیت های رهبری رابطه مدار مبتنی بر هوش عاطفی مجهز کرد.

 

۹,۹۰۰ تومان – خرید


موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید