مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید (نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز)

مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید (نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,000 تومان

توضیحات فایل:

مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید (نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز)

این فایل حاوی مقاله ای کامل درباره ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید”(نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز”) با فرمت PDF(قابلیت تیدیل شدن به WORD) و ۳۰ صفحه میباشد که در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.

Image result for ‫ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید‬‎

 

چکیده مقاله ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید 

بافتها ی قدیم شهری، آثار گر انبهایی هستند که نوع فرهنگ، معمـاری و ایـدئولوژی حـاکم بر سازمان فضایی شهری در دوران های مختلف را بـه نمـایش مـی گذارنـد . انقـلاب صـنعتی، رشـد تدریجی و ارگـانیکی شـهرها را تـسر یع بخـشید و موجـب بـسط شـهر بـه زمـین هـای اطـراف شـد

همزمان با انقلا ب صنعتی، در حالی که شهر از درو ن تهی میشـد، توسـعه ی نـامنظّم شـهری باعـث کشیدگی شهر به طرف اراضی پیرامـون شـده بـود . محلّـات سـنتی ، مخـصوصاً در کـلان شـهرها ی کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل بین ظرف(بافت قدیم) و مظـروف (سـاکنین ) روبـرو هـستند .

معرّفی و تحلیل الگوهای شهرسـازی جدیـد در سـاماندهی و بهـسازی محلّـه ی سـنتی”سـرخاب ” و کمترین میزان مداخله ی کالبدی، از جمله اهداف این تحقیـق اسـت .

نوشـتار حاضـر مـی کوشـد تـا فرضیه ی”در ساماندهی و بهسازی محلّهی سنتی

سرخاب، براسـاس الگـوی شهرسـازی جدیـد ” را مورد ارزشیابی و تحلیل قرار دهد

. از نظر هدف پژوهشی، مقاله ی حاضر جـزو تحقیقـات کـاربردی محسوب می

شود. در جمع آوری اطّلاعات، از روش های کتابخانـه ای ، اسـنادی و میـدانی

اسـتفاده شده است . از نتایج تحقیق می توان بـه کـارایی الگوهـای شهرسـازی

جدیـد در سـاماندهی محلّـه ی سرخاب، رشد درون زای شهری، ارتقای ویژگی های

فیزیکی و کارکردی از طریـق تزریـق عناصـر جدید شهری، افزایش هویت محلّه

ای، افزایش سرانه ی خدمات شهری و جلب مـشارکت سـاکنان محلّه ی مورد

مطالعه اشاره نمود.

مطالعه بیشتر