برترین پروژه روانشناسی بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

برترین پروژه روانشناسی بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

برترین پروژه روانشناسی بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

این فایل حاوی مطالعه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره می باشد که به صورت فرمت ورد در ۸۰ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫برترین پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی‬‎

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .

فهرست مطالب برترین پروژه روانشناسی : بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

 • چکیده

فصل اول: ( گستره مسئله مورد بررسی )

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هدف پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم

فصل دوم: ( پیشینه و ادبیات پژوهش )

 • مرور پیشینه
 • نظریه پالایش
 • وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر
 • خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر
 • راههای اصلاح و مهار پرخاشگری

فصل سوم: ( روش تحقیق )

 • جامعه مورد مطالعه پژوهش
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • روش آماری مربوط به فرضیه
 • روش تحقیق

فصل چهارم: ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها )

 • جدول
 • انجام محاسبات
 • جدول میانگین و انحراف استاندارد

فصل پنجم: ( بحث ونتیجه گیری )

 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیت ها ونارسائی های پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع وماخذ
 • ضمائم پیوست (پرسشنامه)

مطالعه بیشتر