دانلود فایل بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

دانلود فایل بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
10,500 تومان

شرح مختصر:

دانش پژوهان عزیز ،در این بخش پروژه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش شامل ۲۰۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

۱-۲) بیان مساله

۱-۳) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق

۱-۴) سوالات تحقیق

۱-۵) فرضیه­های تحقیق

۱-۶) اهداف تحقیق

۱-۷) روش­شناسی تحقیق

۱-۸) جامعه آماری

۱-۹) نمونه آماری

۱-۱۰) مدل تحقیق

۱-۱۱) متغیرهای تحقیق

۱-۱۲) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۲-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR)

۱-۱۲-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)

۱-۱۲-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)

۱-۱۲-۴) متغیر اندازه سازمان(LNA)

۱-۱۲-۵) متغیر اهرم شرکت (EAR)

۱-۱۲-۶) متغیر نسبت جاری (CUR)

۱-۱۲-۷) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)

۱-۱۲-۸) متغیر چرخه تجارت (IVA)

۱-۱۲-۹) متغیرهای وابسته پژوهش

۱-۱۳) روش تحلیل داده­ها

۱-۱۴) محدودیت­های تحقیق

۱-۱۵) ساختار تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

۲-۲) پیشینه نظری

۲-۲-۱) راهبری شرکتی

۲-۲-۲) طبقه­بندی سیستمهای راهبری (حاکمیت) شرکتی

۲-۲-۲-۱) سیستمهای حاکمیت درون سازمانی

۲-۲-۲-۲) سیستمهای حاکمیت برون سازمانی

۲-۲-۳) مکانیسم­های حاکمیت شرکتی

۲-۲-۴) راهبری شرکتی و ساختار مالکیت شرکت

۲-۲-۵) درون زا بودن ساختار مالکیت

۲-۲-۶) شرکتهای سهامی

۲-۲-۷) انواع مالکیت در شرکتهای سهامی عام

۲-۳) پیشینه تجربی

۲-۳-۱) پیشینه تحقیقات خارجی

۲-۳-۲) پیشینه تحقیقات داخلی

۲-۴) خلاصه و جمع­بندی

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

۳-۲) فرضیه­ های تحقیق

۳-۳) جامعه آماری

۳-۴) نمونه آماری

۳-۵) مدل تحقیق

۳-۶) متغیرهای تحقیق

۳-۶-۱) متغیرهای مستقل

۳-۶-۱-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR)

۳-۶-۱-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)

۳-۶-۱-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)

۳-۶-۲) متغیرهای توضیحی ۶۴

۳-۶-۲-۱) متغیر اندازه سازمان (LNA)

۳-۶-۲-۲) متغیر اهرم (EAR)

۳-۶-۲-۳) متغیر نسبت جاری (CUR)

۳-۶-۲-۴) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)

۳-۶-۲-۵) متغیر چرخه تجارت (IVA)

۳-۶-۳) متغیرهای وابسته پژوهش

۳-۷) روش تحقیق

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۸-۱) آمار توصیفی

۳-۸-۲) تحلیل داده­های پانلی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه

۴-۲) آمار توصیفی

۴-۳) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۳-۱) برآورد مدل (۱) (کل صنایع مورد بررسی)

۴-۳-۲) برآورد مدل (۲) (کل صنایع مورد بررسی)

۴-۳-۳) برآورد مدل­های (۳ و ۴) به تفکیک صنعت

۴-۴) آزمون فرضیه­ها

۴-۵) خلاصه و جمع­بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

مطالعه بیشتر