خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی اﯾﺮان ﻧﮋاد ﭘﺎرﯾﺰی در قالب فایل pdf با کیفیت عالی شامل ۲۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

شرح مختصر:

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ازا ﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ۴ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ، رﻫﺒﺮی ، و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ، رﻫﺒﺮی ، و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺘﺎدهﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﺎزدﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

مباحث خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر

ﻓﺼﻞ اول: ﺗﻌﺎرﯾﻒ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دردﻧﯿﺎی اﻣﺮوز

ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

فﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: رﻫﺒﺮی

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﮐﻨﺘﺮل

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

شما می توانید با کلیک بروی دکمه افزودن به سبد خرید سفارش خود را ثبت و بعد از آن فایل را دریافت نمایید

شما می توانید این مجموعه را به روش های زیر دریافت نمایید.

۱- دریافت از طریق ایمیل

۲- دریافت از طریق دانلود

شما می توانید سفارش فایل را به روشهای زیر پرداخت نمایید.

۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت آنلاین

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید.

مطالعه بیشتر